Kod ICAO: EPRA; Kod IATA: QXR; Położenie: 51°23'19.78''"N 021°12'41.83''"E Radom Polska;
Wys. n.p.m.: 186m; Zasadniczy kierunek lądowania: 25 (wolny od zabudowy);
Deklinacja magn. i jej roczna poprawka +3°57' (2001) 0°03'; Droga startowa: 2000*60m;
Operator: Port Lotniczy Radom S.A. 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 lok. 193
Zespół Akrobacyjny "ORLIK"
Niezwykle precyzyjne latanie zespołowe turbośmigłowymi samolotami PZL-130 ORLIK jest specjalnością radomskiego Zespołu Akrobacyjnego "ORLIK". Piloci Zespołu wybierani są spośród najbardziej doświadczonych pilotów instruktorów 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
Plany

Podstawowym zadaniem spółki Port Lotniczy Radom S.A. jest dostosowanie istniejącego lotniska wojskowego do obsługi planowanego ruchu samolotów, pasażerów i przewozów towarowych Cargo. Kolejnym celem jest utrzymanie obiektów, urządzeń i systemów stanowiących infrastrukturę lotniska w pełnej sprawności w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej obsługi pasażerów oraz bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.
 
Dla realizacji koncepcji uruchomienia cywilnej działalności lotniczej na lotnisku wojskowym Radom-Sadków spółka Port Lotniczy Radom S.A. przyjęła następujące założenia techniczno- organizacyjne :
 1. Samolot krytyczny – proponowany Boeing 737-800, Airbus 319-100;
 2. Kod referencyjny – lotnisko 3C, docelowo 4D;
 3. Droga startowa z podejściem przyrządowym precyzyjnym Kat.1 na kierunku 25;
 4. Lotnisko dostosowane do obsługi regularnego ruchu pasażerskiego i towarowego międzynarodowego i krajowego;
 5. Loty IFR, VFR, General Aviation oraz loty lotnictwa państwowego;
 6. Czas pracy: początkowo 16, a docelowo 24 godziny na dobę;
 7. Dostawa paliw lotniczych - uprawniony operator zewnętrzny;
 8. Dostawa cateringu i zaopatrzenia pokładowego - uprawniony operator zewnętrzny;
 9. Obsługa ruchu lotniczego przez uprawniony organ tj. Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej;
 10. Zarządzający lotniskiem: cywilny podmiot - Spółka Port Lotniczy "RADOM" S.A.;
 11. Operator handlingowy : spółka córka zarządzającego lotniskiem;
 12. Kategoria ICAO ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, początkowo VI, a docelowo VIII, będzie wiązać się z koniecznością budowy strażnicy LSP i zakupu pojazdów ratowniczo gaśniczych;
 13. Sprzęt do zimowego i letniego utrzymania lotniska: wymaga zakupu;
 14. Sprzęt do zimowej i letniej obsługi samolotów, pasażerów i cargo: wymaga zakupu;
 15. Z uwagi na ograniczoną nośność (PCN 33/R/B/X/T) dróg kołowania (DK) oraz zbyt małe ich wymiary (12 m), konieczna jest rozbudowa najpierw jednej DK do szerokości 23 m (z opaskami 38 m) i nośności PCN 60, a kolejno całej sieci;
 16. Wymiary i słaba nośność istniejących PPS z wyjątkiem PPS zachodniej (PCN 58/R/B/X/T) oraz niedostosowane wymiary dla cywilnych samolotów, powodują potrzebę budowy cywilnej płyty o powierzchni ok. 50 000 m² i nośności  PCN 60;
 17. Oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych współużytkowanych i cywilnych należy dostosować do przepisów ICAO Anex 14;
 18. Drogę startową (DS), podejścia do lądowania i system DK należy wyposażyć w kompletny system oświetlenia nawigacyjnego Kat I, docelowo Kat II;
 19. Należy uzupełnić/zakupić nowy/aktualnie wojskowy system osłony meteorologicznej zgodny z ICAO dla lotniska, zawierający min. automatyczne pomiary RVR i stanu nawierzchni;
 20. Nośność DS na końcówkach jest wystarczająca, natomiast docelowo należy brać pod uwagę wydłużenie do 2700 m, pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony podejść przed zabudową i spełniania warunków ochrony środowiska;
 21. Niezbędny jest oprzyrządowanie DS na kierunku 25 w system instrumentalnego lądowania ILS kategorii jak system świetlny podejścia;
 22. Należy przewidzieć budowę nowej wieży kontroli ruchu TWR z systemami i wyposażeniem technicznym, w tym lotniczym;
 23. Dla koniecznych systemów łączności lotniskowej należy uzyskać stosowne zezwolenia i zakupić odpowiednie urządzenia;
 24. Ruch pasażerski powinien być obsługiwany w odpowiednich standardach IATA level C, co będzie wymagać budowy terminala pasażerskiego typowego dla lotnisk międzynarodowych o charakterze modułowym i powierzchni pierwszego  etapu 5 000 m² z rozbudową do 10 000 m². Aby przyspieszyć uruchomienie lotniska rozważany jest zakup gotowego terminala tymczasowego, którego uruchomienie zajmuje maksymalnie 6 msc-y;
 25. Wymagania bezpieczeństwa - Anex 17 ICAO - spowodują konieczność dostosowania ogrodzenia lotniska, szczególnie części cywilnej (w pierwszej kolejności) i eliminacji dostępu osób nieuprawnionych (sąsiedztwo ogródków działkowych i garaży);
 26. Służby lotniskowe i firmy działające na lotnisku będą wymuszać budowę obiektu budynku wielofunkcyjnego (biura, magazyny, warsztaty, zaplecza techniczne obsługi sprzętu) o pow. 5000 m² wraz z placem na sprzęt lotniskowy i sprzęt handlingu oraz cystern paliwowych;
 27. Przyjmowanie i ekspedycja Cargo uwarunkowana jest posiadaniem specjalnego obiektu (chłodnie, odprawy celne, procedury bezpieczeństwa, spedytorzy, kwarantanna) o powierzchni 4 000 m²;
 28. Z uwagi na konieczne dojazdy pasażerów z obszaru ciążenia lotniska Radom, szczególnie na loty tanich linii - LCC, konieczna będzie pilna budowa pierwszego parkingu na 1000 samochodów;
 29. Zapotrzebowanie na teren cywilny pod obiekty i komunikację oceniamy wstępnie na minimum 20 h, co zostało zweryfikowane opracowanym w 2009 roku Master Planem, który będzie przewodnikiem rozbudowy docelowej lotniska.
 
Na podstawie prognoz operacji lotniczych i ruchu pasażerskiego opracowanych przez firmę Parsons Brinckerhoff Ltd, przygotowano program zadań inwestycyjnych na lata 2008 do 2012 (aktualnie pojawił się około półtoraroczny poślizg w związku z przedłużającymi się procedurami przejęcia terenów).
 
Najważniejsze zamierzenie inwestycyjne to budowa Tymczasowego Terminalu Pasażerskiego, przewidziane na lata 2010 - 201. Pozwoli to przede wszystkim szybko umożliwić odprawy pasażerów o przepustowości docelowo do wielkości 0,5 mln pasażerów rocznie. Obiekt zapewni również transport i kontrolę bagażu rejestrowanego.
Następnie rozpocznie się budowa właściwego docelowego modułowego Terminala Pasażerskiego
Nierozerwalnie ze wzrostem ruchu pasażerskiego wiąże się konieczność zapewnienia ilości nowych miejsc parkingowych dla samochodów. Koncepcja wstępna budowy parkingu na 500 do 1000 stanowisk przewidziana jest na lata 2010 i 2011.
 
W celu zapewnienia optymalnych warunków dla skutecznego działania Lotniskowej Straży Pożarnej, a co za tym idzie bezpieczeństwa na lotnisku, pilnie przygotowuje się projekt nowej strażnicy LSP. Zakłada się, iż zlokalizowana zostanie ona w rejonie wieży kontroli lotów - w bezpośrednim sąsiedztwie drogi startowej. Planuje się, że realizacja tego zamierzenia inwestycyjnego ma się rozpocząć w 2010 i zakończyć w roku 2011.
 
Mając na względzie konieczność rozbudowy Płyty Postojowej Samolotów - przewidywana realizacja następować będzie etapami w latach 2010 - 2012 - zachodzi konieczność zlikwidowania istniejących ogródków działkowych na terenie lotniska.
 
Odrębnym zagadnieniem jest rozbudowa i modernizacja dróg kołowania i drogi startowej w celu podniesienia bezpieczeństwa oraz zwiększenia jej przepustowości, jak również umożliwienia startu samolotów o wymaganych masach startowych. Do planowanych w tej dziedzinie zamierzeń inwestycyjnych zaliczyć należy:
 1. Rozbudowę systemu oświetlenia drogi startowej i dróg kołowania w celu dostosowania ich do wymagań kategorii I - inwestycja planowana do realizacji w latach 2010 - 2011;
 2. Rozbudowę dróg kołowania i dróg szybkiego zejścia - realizacja następować będzie etapami od roku 2011 do 2013;
 3. Przedłużenie drogi startowej o 500 mb na kierunku 25 i 200 mb na kier 07 - zakłada się, iż nastąpi to w latach 2025 - 2030;
 
Plan docelowego zagospodarowania lotniska Sadków dla celów cywilnych
 
Przedstawiony w formie rysunku obrazuje koncepcję realizacji poszczególnych  etapów projektu uruchomienia portu lotniczego w Radomiu.

Na rysunku przedstawione kolorem czerwonym zostały obiekty niezbędne do realizacji tj:
TTP - Tymczasowy Terminal Pasażerski, PPS - Płyta Postoju Samolotów ( poszerzenie) oraz DK - Droga Kołowania, TWR - wieża kontroli ruchu, LSP - Lotniskowa Straż Pożarna,

W kolejnym etapie powinna nastąpić budowa obiektów zaznaczonych kolorem żółtym tj: TWY - Główna Droga Kołowania, T1 - Terminal Pasażerski.

W zależności od uzgodnień z Wojskiem i przewoźnikami lotniczymi wydłużana będzie Droga Startowa (DS) - kolor ciemno niebieski - proporcjonalnie do możliwości finansowych i zezwoleń terenowo prawnych w tym środowiskowych.
 
Zwiększający się ruch zostanie obsłużony przez rozbudowę Płyty Postojowej PPS - 1 zaznaczonej jasno niebieskim kolorem, a także takie obiekty jak Cargo/BAT - Budynek Techniczno Administracyjny, rozbudowę parkingów czy place postoju sprzętu lotniskowego.

Wykonanie tych obiektów determinować będzie rozruch lotniska i uzyskiwanie przychodów także pozalotniczych.
 Copyright 2008 - 2010 Port Lotniczy Radom S.A.
Projekt graficzny GraphicsDesign.pll
CMS i programowanie DoubleDot
  O nas | Lotnisko | Dla Inwestorów | Dla Miłośników Lotnictwa | Aktualności | Galerie | Linki | Kontakt