Regulaminy i zarządzenia
 
Licznik odwiedzin: 231801

Regulaminy i zarządzenia

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM S.A.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu
Portu Lotniczego „RADOM” S.A.
nr 23/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
PORTU LOTNICZEGO RADOM S.A.

I.    ZARZĄDZAJĄCY PARKINGIEM
Zarządzającym Parkingiem jest Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą
w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000061844, zwana dalej PLR lub Zarządzającym.

II.    USTALENIA POCZĄTKOWE
1.    Korzystającym z Parkingu jest każda osoba korzystająca z miejsca postojowego na Parkingu, lub kierująca pojazdem znajdującym się na terenie Parkingu.
2.    Korzystający z Parkingu, poprzez wjazd na teren Parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3.    Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Korzystającego z Parkingu
z Zarządzającym, umowy bezpłatnego użyczenia miejsca postojowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa użyczenia miejsca postojowego wygasa z chwilą wyjazdu Korzystającego z Parkingu.
4.    Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych, dostawczych i pojazdów jednośladowych o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 7,5 tony włącznie. Parkowanie pojazdu przekraczającego 7,5 tony Dopuszczalnej Masy Całkowitej odbywa się po uzyskaniu zgody PLR i wskazaniu miejsca postoju przez pracownika PLR. Przedmiotowej zgody udziela pracownik Straży Ochrony Lotniska.
5.    Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Straż Ochrony Lotniska – formacja wewnętrzna PLR.

III.    ORGANIZACJA PARKINGU
1.    Parking prowadzony przez PLR jest parkingiem bezpłatnym i niestrzeżonym.
2.    Na Parkingu wyznacza się strefy parkowania ogólnodostępne oraz strefy parkowania dla pracowników PLR.
3.    Teren Parkingu, objęty niniejszym Regulaminem, oraz strefy parkowania ogólnodostępne i przeznaczone dla pracowników PLR zostały oznaczone na załączniku graficznym nr 1.
4.    Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku, całodobowo.

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    PLR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na Parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na Parkingu, w tym również w korzystających z niego pojazdach.
2.    Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Parkingu, w tym szkody wyrządzone innym korzystającym z Parkingu lub osobom trzecim.
3.    Korzystający z Parkingu odpowiada za sprawność eksploatacyjną pojazdu, który pozostawia na Parkingu.
4.    Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika PLR (stanowisko Informacji lotniskowej lub Straży Ochrony Lotniska)
o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożeniu stosownego oświadczenia w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, nie później, niż przed opuszczeniem Parkingu.

V.    WARUNKI UŻYTKOWNIA PARKINGU
1.    Pojazdy wolno stawiać tyko na wyznaczonych miejscach postojowych w systemie
1 pojazd – 1 miejsce postojowe.
2.    Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca postojowe jest niedozwolone.
3.    W czasie wykonywania manewru parkowania/opuszczania miejsca postojowego kierowca pojazdu jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie,
w tym zaparkować pojazd w sposób nie utrudniający możliwości wjazdu/wyjazdu innym Korzystającym z Parkingu.
4.    Miejsca postojowe oznaczone tabliczkami firmowymi lub urzędowymi mogą być wykorzystywane tylko przez pojazdy do tego uprawnione.
5.    Zabrania się parkowania pojazdów na wjazdach, wyjazdach, przejazdach, pasach ruchu, przejściach dla pieszych, trawnikach, miejscach oznaczonych znakiem
„NIE PARKOWAĆ”.
6.    Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do stosowania się do oznaczeń pionowych, poziomych, poleceń pracowników PLR, poleceń służb uprawnionych do kierowania ruchem.
7.    Pojazd powinien być zamknięty i zabezpieczony przed możliwością jego nieuprawnionego uruchomienia, zaś jego zawartość powinna być zabezpieczona,
w szczególności zaś nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów na widoku.
8.    PLR jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko Korzystającego
z Parkingu w razie niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu bądź
w uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. Korzystający z Parkingu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu.
9.    PLR jest upoważniony do usunięcia skutków wycieków płynów eksploatacyjnych
z pojazdu Korzystającego z Parkingu na jego koszt i ryzyko.
10.    Zabrania się prowadzenia na Parkingu działalności gospodarczej – handlowej lub reklamowej, za działalność reklamową uważa się również parkowanie pojazdów oznakowanych nazwą lub/i logo osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzenie na parkingu działalności gospodarczej, handlowej lub reklamowej bez zgody Zarządzającego podlega karze pieniężnej w wysokości 100,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę jej prowadzenia, która to kara będzie płatna przez Korzystającego z Parkingu przed opuszczeniem Parkingu, chyba, że strony uzgodnią inaczej na piśmie. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli Korzystający
z Parkingu korzysta jednocześnie z usług PLR, przewoźnika świadczącego działalność na terenie PLR lub innej firmy realizującej swoją działalność na podstawie umowy z PLR, przy czym wykluczenie to ma zastosowanie wyłącznie na czas korzystania z tych usług.
11.    Pracownicy PLR i pracownicy firm korzystających z pomieszczeń na terenie Portu Lotniczego Radom – Sadków korzystają wyłącznie z części Parkingu dla pracowników, korzystanie z pozostałej części Parkingu może odbywać się wyłącznie za zgodą Zarządzającego.

VI.    PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1.    Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym    (t.j. Dz. U. z 2012r., 1137 z późniejszymi zmianami). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 40 km / h.
2.    Należy stosować się do oznaczeń pionowych, poziomych, poleceń pracowników PLR oraz poleceń służb uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
3.    Na terenie Parkingu zabronione jest:
a)    palenie i używanie otwartego ognia,
b)    spożywanie napojów alkoholowych i zażywanie środków odurzających,
c)    tankowanie lub roztankowywanie pojazdu,
d)    pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
e)    pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,
f)    pozostawianie pojazdu z nieszczelnym układem: chłodzenia, paliwowym, wydechu, hamulcowym lub olejowym,
g)    prowadzenie jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody PLR,
h)    wykonywanie manewrów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym lub stanowiących źródło uciążliwego hałasu, w tym tzw. „palenie gumy” polegające na gwałtownym ruszaniu, hamowaniu, jeździe
z efektem poślizgu kół,
i)    śmiecenie,
j)    wykonywanie działalności zarobkowej bez zgody PLR (niniejszy zapis nie dotyczy zarobkowego transportu drogowego),
k)    wykonywanie innych, nieopisanych wyżej, czynności, mogących stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa na Parkingu.
4.    Na terenie Parkingu zabronione jest ponad to: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, wymiana i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych oraz innych substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego lub estetyki Parkingu.

VII.    SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną za pośrednictwem punktu Informacji Lotniskowej lub bezpośrednio na adres zarządzającego Parkingiem, tj. Port Lotniczy „RADOM” S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.

Załączniki:
1)    Załącznik graficzny nr 1 – teren Parkingu oraz strefy ogólnodostępne i przeznaczone dla pracowników PLR.

Pobierz załącznik pdf      

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-09-01 09:17
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-09-01 09:38
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-09-01 09:43Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |