Zapytania ofertowe
 
Licznik odwiedzin: 229309

Zapytania ofertowe

SPRZEDAŻ PARALIZATORÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁKI
Zaproszenie do składania ofert


Radom, 18 kwietnia 2018 roku
Numer sprawy: PLR.075.14.1.2018.KP

SPRZEDAŻ PARALIZATORÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁKI
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.    Sprzedający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.

2.    Przedmiot sprzedaży: paralizator wielofunkcyjny Phazzer Enforcer, ilość 15 sztuk,  proponowana cena: 1200 PLN NETTO za sztukę.

3.    Wyposażenie dodatkowe: 3 sztuki kartridżów, kabura, ładowarka, instrukcja obsługi.
Każde z urządzeń jest spakowane wraz z wyposażeniem w oryginalne etui.
Urządzenia fabrycznie nowe.

Paralizatory PHAZZER to bardzo skuteczne i nowoczesne urządzenia obronne, których podstawowym zadaniem jest obezwładnienie napastnika ładunkiem elektrycznym wystrzeliwanym na odległość aż do 7,5 metra.

Dwie elektrody połączone cienkim przewodem z paralizatorem wystrzeliwane są z kartridża za pomocą sprężonego azotu z prędkością ok. 50 m/sec.

Paralizator razi napastnika prądem przez 5 sekund, lub do momentu wyłączenia spustem. Poraża natychmiastowo jego centralny system nerwowy dawką prądu o napięciu 55 000V (ENFORCER/DRAGON), nie pozostawiając przy tym żadnych długotrwałych obrażeń i następstw.

4.    Sposób przygotowania oferty: oferty, zawierające oferowaną cenę oraz ilość sztuk, które oferent chciałby zakupić, prosimy przesłać w ciągu 14 dni kalendarzowych na adres
e-mailowy: rusin@lotnisko-radom.eu

5.    Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018r., godzina 10:00.

6.    Kontakt z osobą odpowiedzialną za informacje techniczne o paralizatorach oraz wybór oferty w imieniu Sprzedającego:
Mariusz Rusin, e-mail: rusin@lotnisko-radom.eu, tel. 533-311-672

Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.


Pobierz . pdf

     

Wytworzył: Port Lotniczy \"RADOM\" S.A. 2018-04-18 13:11
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2018-04-18 13:32
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2018-04-18 13:48


Zapytanie ofertowe PLR/ZO-BB0/1/2016 - rozstrzygnięcie.

W związku z zamieszczonym zapytaniem ofertowym PLR/ZO-BB0/1/2016 dotyczącym zakupu detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) dziękujemy za udział w postępowaniu firmom, które przedstawiły swoje oferty.
Na podstawie analizy ofert jak również przeprowadzonych rozmów negocjacyjnych Komisja jako najkorzystniejszą wybrała ofertę firmy Transactor Security sp. z o.o.

     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-11-23 08:45
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-11-23 08:50
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-11-23 08:58


Odpowiedzi do pytań związanych z zapytaniem ofertowm - Detektor ETD -PLR/ZO-BBO/1/2016

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na zakup detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) (numer: PLR/ZO-BBO/1/2016), Zamawiający zamieszcza swoje odpowiedzi:

Dnia 2016 -11-03  Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawcy:
1.W  punkcie 4  - "Inne dane techniczne urządzenia" - napisano:  "wbudowana drukarka umożliwiająca drukowanie wyników i raportów w celach statystycznych". Czy Zamawiający dopuści model urządzenia bez wbudowanej drukarki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści model urządzenia ETD z drukarką zewnętrzną dostarczoną wraz z urządzeniem.
2.Dotyczące kalkulacji materiałów eksploatacyjnych dołączonych do urządzenia na czas gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielał już odpowiedzi na pytanie dotyczące wyliczeń materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający jest jedynie w stanie określić przybliżoną roczną liczbę potencjalnych pasażerów
tj. 60 000 dlatego Zamawiający oczekuje, że na tej podstawie Wykonawca samodzielnie wyliczy ilość próbek, które może zaoferować.


Wcześniejsze Zapytania

1.W Państwa zapytaniu znajduje się następujący zapis: „Urządzenie powinno zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu, oraz ich opary i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych i ich mieszanin.”
Odpowiedź:
Urządzenie powinno zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych i ich mieszanin.

2.Wśród danych technicznych urządzenia znajduje się wymaganie aby urządzenie było wyposażone w „UPS zapewniający pracę urządzenia bez zasilenia przez min. 60 minut”.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zewnętrzny UPS pozwalający na efektywną pracę urządzenia przez minimum 60 minut.

3.W celu wyliczenia ilości materiałów eksploatacyjnych prosimy o określenie spodziewanej przez Państwa ilości pobrań w ciągu np. miesiąca. Przeliczymy to na wymagana ilość materiałów w zależności od zaoferowanej gwarancji.
Odpowiedź:
Spodziewana liczba pasażerów w ciągu roku to 60 tyś.

4.Prosimy o informację czy w związku z zapisem pkt. 7 zapytania ofertowego należy przedstawić jakieś dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza  dołączenie do oferty pisemnych oświadczeń o spełnieniu wszystkich wymogów zamieszczonych w pkt.7 zapytania według własnego wzoru lub umieszczenie zapisu
w ofercie o spełnieniu wszystkich wymogów.
Zamawiający wymaga również przedstawienia:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.W punkcie 8. 3) znajduje się wymóg przedstawienia „wykazu umów/zamówień wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działania firmy jest krótszy niż 3 lata – za okres prowadzenia działalności), potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 7 ust.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów na etapie rozpatrywania ofert. ”Prosimy o określenie czy jest jakaś minimalna ilość tych zamówień jakiej Państwo wymagają
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przedstawienia minimum 2 zamówień, o których mowa w pkt.8. 3) zapytania wraz z listami referencyjnymi

6.W punkcie 8. 4) znajduje się wymóg przedstawienia „certyfikatu dopuszczający urządzenie do pracy w międzynarodowych portach lotniczych”. Rozumiemy, że wydruk ze strony ECAC będzie jednoznaczny ze spełnieniem tego wymagania. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony ECAC

7.Prosimy o określenie ilości osób jakie będą podlegały przeszkoleniu oraz podanie ich trybu pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga przeszkolenia około 40 osób z zakresu użytkowania urządzenia. organizacja szkolenia pozostaje kwestią do ustalenia.

8.Czy przewidują Państwo po złożeniu ofert prowadzenie dodatkowych negocjacji czy też oferty nie będą już negocjowane?
Odpowiedź:
Po wybraniu najwyżej ocenionej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

9.Termin dostawy jest zależny nie tylko od dostawcy ale także od Zamawiającego. Urządzenia ETD są tzw. urządzeniami strategicznymi i mogą być eksportowane wyłącznie po przedstawieniu Świadectwa Ostatecznego Użytkownika. Proponujemy aby czas dostawy był liczony od otrzymania od  Państwa takiego świadectwa.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie liczył czas dostawy urządzenia od momentu podpisania Świadectwa Ostatecznego Użytkowania, o ile Wykonawca przedstawi wymagany wzór takiego świadectwa.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert mija 10 listopada 2016 r ogodzinie 13

Pobierz odpowiedzi. pdf

Zamawiający otrzymał pytanie od Wykonawcy:

_Pytanie nr 1. _

Proszę o usunięcie poniższych związków chemicznych, które ma wykrywać oferowany wykrywacz śladowych ilości materiałów wybuchowych certyfikowany przez ECAC:

1.Saletra Amonowa
2.Dinitrotoluen
3.Nadtlenek urotropiny
4.Proch czarny
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby o usunięcie z oferty związków chemicznych (saletra amonowa, dinitrotoluen, nadtlenek urotropiny, proch czarny), które ma wykrywać wykrywacz. Jednocześnie Zamawiający informuje, że urządzenie musi zbierać i analizować substancje wymagane przez ECAC dla urządzeń ETD.

     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-10-28 14:06
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-10-28 14:13
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-11-07 10:09


Zapytanie ofertowe - Detektor ETD - PLR/ZO-BBO/1/2016

Radom, dnia 18 października 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-BBO/1/2016

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na następujący zakup.
1. Zamawiający: Port Lotniczy RADOM S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .
2. Przedmiot zamówienia: zakup jednego detektora do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD) dla potrzeb pracowników Straży Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Radom S.A. Dostarczenie przedmiotowego urządzenia do miejsca jego docelowego użytkowania tj. Port Lotniczy Radom S.A. ul Lubelska 158 wraz z jego instalacją. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Straży Ochrony Lotniska w zakresie jego obsługi.
3. Charakterystyka zamówienia: przedmiotowe urządzenie będzie użytkowane przez pracowników Straży Ochrony Lotniska w trakcie wykonywania zadań służbowych, w związku z powyższym urządzenie posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w międzynarodowych portach lotniczych, spełniać wymagania Decyzji Wykonawczej Komisji C (2015) rozporządzenia (WE) 300/2008 oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenie w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Urządzenie powinno zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu, oraz ich opary i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych i ich mieszanin.
4. Inne dane techniczne urządzenia:
a)     wykrywanie związków chemicznych (minimum): azotan amonu, saletra amonowa, pentryl, nitrogliceryna, nitroglikol, dinitrotoluen, nadtlenek urotropiny, oktogen, nadtlenek triacertonu, trotyl, pentryl, proch czarny, heksogen
b)     uruchomienie alarmu dźwiękowego w chwili wykrycia materiału wybuchowego
c)     rejestrowanie czasu, daty oraz wyniku analizy próbki każdego alarmu
d)     czas rozgrzewania urządzenia do 30 minut
e)     wbudowana drukarka umożliwiająca drukowanie wyników i raportów w celach statystycznych
f)     UPS zapewniający pracę urządzenia bez zasilenia przez min. 60 minut
g)     dotykowy ekran LCD z menu w języku polskim

5. Termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy Zamawiającego z Wykonawcą na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia przez okres wskazany przez Wykonawcę, nie dłuższy jednak niż 8  tygodni kalendarzowych.

6. Kryterium wyboru: cena 50%, okres gwarancji 20%, materiały eksploatacyjne na czas gwarancji 10%, szybkość usunięcia awarii urządzenia od momentu uzyskania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia 10%, urządzenie zastępcze w przypadku braku możliwości usunięcia awarii na czas trwania naprawy (ten sam model) 10 %. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa ilość zdobytych punktów.
   
a)    Cena (netto):
Najniższa oferta uzyskuje 50 pkt.
Pozostali wykonawcy uzyskają w tej części ilość punktów według następującego wzoru:
ilość punktów=((kwota najniższej oferty) / (kwota z oferty wykonawcy))×50 pkt               
uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do pełnego punktu zgodnie z zasadami matematyki)
Wykonawca może złożyć jedną ofertę (nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych).
b)    Okres gwarancji liczony od chwili protokolarnego końcowego odbioru urządzenia:
             24 miesiące i więcej - 20 pkt
             12 – 24 miesiące - 15 pkt
             do 12 miesięcy włącznie – 10 pkt
c)    Materiały eksploatacyjne na okres trwania gwarancji (min. rękawiczki, paski testowe) - 10 pkt
d)    Szybkość usunięcia awarii urządzenia od momentu uzyskania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia w trakcie okresu gwarancji:
            do 48 godzin włącznie- 10 pkt
            48 - 72 godziny - 5 pkt
            powyżej 72 godzin - 2 pkt
e)    Urządzenie zastępcze w przypadku braku możliwości usunięcia awarii na czas trwania naprawy (ten sam model) – 10 pkt
   
7. Inne istotne warunki zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dostarczyli, zamontowali i uruchomili przedmiotowe urządzenie  przynajmniej jednemu kontrahentowi;
2)        dysponują bądź będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia, a w szczególności montażu i uruchomienia urządzenia, jak również przeszkolenia wskazanych prze Zamawiającego pracowników Straży Ochrony Lotniska w zakresie jego obsługi.
3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w tym w szczególności posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00PLN i zobowiązują się ją utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia.
4)        prowadzą działalności od co najmniej 1 roku (licząc do dnia ostatecznego terminu złożenia oferty).

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1)        aktualny odpisz Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)        kopia polisy ubezpieczeniowej OC,
3)        wykaz umów/zamówień wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działania firmy jest krótszy niż 3 lata – za okres prowadzenia działalności), potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 7 ust.1  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów na etapie rozpatrywania ofert.
4)        certyfikat dopuszczający urządzenie do pracy w międzynarodowych portach lotniczych
5)        pełna instrukcja obsługi w języku polskim dołączone do urządzenia w dniu dostawy
6)        karta gwarancyjna urządzenia dołączone do urządzenia w dniu dostawy
7)        certyfikaty dla przeszkolonych osób

9. Sposób przygotowania oferty:    
    ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem; oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną; w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta w postępowaniu PLR/ZO-BBO/1/2016”. Oferta przesyłana w wersji elektronicznej powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i nieedytowalna (sugeruje się skan w formacie PDF lub JPEG). Temat wiadomości e-mail powinien zawierać sformułowanie „Oferta w postępowaniu PLR/ZO-BBO/1/2016.”
Oferta powinna zawierać:
a)        kartę katalogową urządzenia
b)        cenę
c)        informację o dołączonych materiałach eksploatacyjnych i ich ilości (rękawiczki, paski testowe itp.) na czas trwania gwarancji jak również zestawie testowym lub jego braku.
d)        informacje dotyczące serwisu urządzenia z uwzględnieniem czasu reakcji na zgłoszenie o awarii i zapewnieniu urządzenia zastępczego na okres trwania naprawy lub jego braku.
e)        informacje o proponowanych zasadach serwisu pogwarancyjnego.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:    
        ofertę należy złożyć do dnia 10 listopada 2016 roku do godz. 13.00 elektronicznie na adres m.toporek@lotnisko-radom.eu lub w siedzibie zamawiającego: Port Lotniczy „RADOM” S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.

11. Kontakt z osobą prowadzącą niniejsze postępowanie w imieniu Zamawiającego:
Mirosław Toporek, e-mail: m.toporek@lotnisko-radom.eu, tel. +48 533 311 684


Pobierz zapytanie pdf
     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-10-25 11:01
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-10-25 11:03
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-10-25 11:06


Zakończenie postępowania PLR/ZO-OIR.1/2016

Radom, dnia 30 września 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-OIR.1/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W wyniku zapytania ofertowego w postępowaniu PLR/ZO-OIR.1/2016 swoje oferty złożyły następujące firmy: ROSA-BUD S.A. z siedzibą w Radomiu oraz DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach.

Obydwie oferty były kompletne i zostały rozpatrzone przez Komisję.

W wyniku analizy ofert Komisja wytypowała do dalszych negocjacji firmę ROSA–BUD S.A. z siedzibą w Radomiu.
     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-09-30 13:25
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-09-30 13:32


BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A.
z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2

zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki wraz z oceną przyjętej przez Spółkę praktyki rachunkowości.

I.WARUNKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Biegły rewident zobowiązany będzie do udziału w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu opinii i raportu z badania, w celu założenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2.Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3.Ten sam podmiot nie może dokonywać badania finansowego Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.
4.Ostateczny termin przekazywania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego przypada na dzień 31 marca 2017 r.
5.Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu za 2016 r.” w Biurze Zarządu Spółki, przy ul. Kaszubskiej 2 w Radomiu lub przesłać na adres Spółki w terminie do 05 października 2016 roku, do godziny 1600. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu do Spółki. Oferty po tej dacie nie będą rozpatrywane.

II.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1.Informacje o ofercie i doświadczeniu zawodowym, aktualnym wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, listę referencyjną jednostek, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych.
2.Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określanych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
3.Cenę netto oraz należny podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu z badania.
4.Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5.Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta.
6.Projekt umowy.

III.OCZEKIWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA:

1.Wstępnego – do 31.01.2017 r.
2.Ostatecznego – do 31.03.2017 r.

IV.KRYTERIA OCENY OFERT:

1.Doświadczenie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego.
2.Proponowana cena.
3.Ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Pobierz zapytanie pdf

     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-09-21 13:02
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-09-21 13:05
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-09-21 13:16


ZAPYTANIE OFERTOWE PLR/ZO-OIR.1/2016

Radom, dnia 20 września 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-OIR.1/2016

WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na następującą usługę.
1.    Zamawiający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .

2.    Przedmiot zamówienia:  budowa budynku gospodarczego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz poszerzeniem drogi technicznej na terenie lotniska Radom – Sadków, ul. Lubelska 158, 26-600 Radom. W zakres prac wchodzi przeprowadzenie kompletnych prac budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zapewnienie na terenie lotniska Radom – Sadków tymczasowego ogrzewanego garażu dla dwóch pojazdów o wymiarach 6,5 x 2,5 x 2,5 m (długość/szerokość/wysokość), do czasu oddania budynku gospodarczego do użytkowania.

3.    Charakterystyka zamówienia:

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 35,0 x 57,62 m, wysokość w kalenicy około 13,52 m, utwardzone placu o wymiarach około 40,0 x 57,62 m, poszerzenie drogi technicznej (obecnie 6,0 m) do szerokości 12,0 m wraz z łącznikiem pomiędzy drogą techniczną a placem utwardzonym, budowa kanalizacji deszczowej i przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa drogi dojazdowej od tyłu budynku
o szerokości 6,0 m, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności co najmniej 3 metrów sześciennych.
Budynek o konstrukcji stalowej, obłożony płytami warstwowymi w kolorze srebrnym (kolorystyka zgodna z już istniejącymi w sąsiedztwie obiektami).
W budynku znajdą się bramy roletowe o wymiarach: 8,0 x 5,0 m; 8,0 x 5,0 m; 4,0 x 4,5 m; 7,0 x 5,0 m; 5,0 x 5,0 m oraz dwie pary drzwi zewnętrznych 0,9 x 2,0 m.
Wewnątrz budynku znajdzie się brama roletowa o wymiarze 3,0 x 3,5 m oraz dwie pary drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0 m.
Budynek ogrzewany elektrycznie bezpośrednio lub pośrednio (do temperatury co najmniej +5 stopni Celsjusza), wewnątrz dwie umywalki z bieżącą wodą. Niezbędny wyciąg spalin.
Na elewacji północnej okna o wymiarach 2,0 x 6,0 m (6 sztuk). Świetlik dachowy
o wymiarach 42,8 x 4,0 m. Budynek posiadać ma zadaszenie nad elewacją wschodnią, na wysokości 10,4 m, wychodzące na 3,0 m przed ścianę tej elewacji. Na elewacji wschodniej znajdą się ponadto drzwi (brama rozsuwana) o wymiarach 31,5 x 8,65 m napędzane elektrycznie.
Koncepcja budynku została przedstawiona na załącznikach graficznych nr 1 (rzut elewacji północnej i południowej), nr 2 (przekrój A-A), nr 3 (rzut przyziemia) oraz nr 4 (plan zagospodarowania terenu).
Na dachu budynku muszą się znaleźć światła przeszkodowe LED niskiej intensywności typu A, zgodne z rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 130, poz 1193).

W budynku przechowywane będą pojazdy lotniskowe, które wymagają m.in.:
Pojazd „wodniarka” – ujęcie wody pitnej z zaworem antyskażeniowym (zawór hydrantowy)
Pojazd „asenizacja” – oddzielony od reszty hali stałą przegrodą
Odśnieżarka – gniazdo do ładowania 230 Volt w okolicy tylnej części pojazdu
Jetbroom – gniazdo do ładowania 400 Volt w okolicy tylnej części pojazdu.

4.    Inne informacje techniczne:
a)    Powierzchnia zabudowy około 2016 metrów kwadratowych
b)    Kubatura około 22 370 metrów sześciennych
c)    Powierzchnia ścian zewnętrznych z płyt warstwowych około 1542 metry kwadratowe
d)    Powierzchnia ścian wewnętrznych z płyt warstwowych około 410 metrów kwadratowych
e)    Świetlik dachowy o powierzchni około 171 metrów kwadratowych
f)    Wysokość budynku: podciąg 10,45 m; kalenica 13,42 m
g)    Dach dwuspadowy – płyta warstwowa
h)    Powierzchnia dróg dojazdowych i placów postojowych około 5 610 metrów kwadratowych
i)    Odwodnienie liniowe powierzchni posadzek budynku
j)    Posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym

5.    Termin realizacji zamówienia:  od chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przez okres wskazany przez Wykonawcę, nie dłuższy jednak niż 25 tygodni.
Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę to przełom października i listopada 2016 roku.

6.    Kryterium wyboru: cena 50%, termin realizacji 40%, okres gwarancji 10%. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

a)    Cena (netto):
najniższa oferta uzyskuje 50 pkt.
Pozostali wykonawcy uzyskają w tej części ilość punktów według następującego wzoru:
 
uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do pełnego punktu zgodnie z zasadami matematyki)
Oferowana kwota powinna być ceną ryczałtową za wykonanie całości prac budowlanych oraz czynności formalnych dopuszczających inwestycję do użytkowania. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych).
b)    Termin realizacji:
termin realizacji inwestycji nie dłuższy niż 17 tygodni = 40 pkt
za każdy rozpoczęty kolejny tydzień ilość punktów ulega pomniejszeniu o 5 pkt (minimalna ilość punktów: 0 pkt)
c)    Okres gwarancji, liczony od chwili protokolarnego końcowego odbioru prac:
poniżej 24 miesięcy: 0 pkt
od 24 miesięcy (włącznie) do 36 miesięcy (wyłącznie): 5 pkt
od 36 miesięcy (włącznie) do 48 miesięcy (wyłącznie): 8 pkt
48 miesięcy i więcej: 10 pkt

7.    Inne istotne warunki zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
a w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jeden obiekt o konstrukcji stalowej i powierzchni zabudowy minimum 900 metrów kwadratowych;
2)    dysponują bądź będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w tym w szczególności posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 PLN
i zobowiązują się ją utrzymywać przez cały okres realizacji Zamówienia.
4)    Zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 40 osób,
5)    prowadzą działalności od co najmniej 1 roku (licząc do dnia ostatecznego terminu złożenia oferty).

8.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)    wykaz posiadanego sprzętu do prowadzenia działalności, w tym wykorzystywanego
do realizacji zamówienia,
3)    kopia polisy ubezpieczeniowej OC,
4)    dokument potwierdzający liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę,
5)    wykaz umów/zamówień wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działania firmy jest krótszy niż 3 lata – za okres prowadzenia działalności), potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów na etapie rozpatrywania ofert.

9.    Termin zapoznania z miejscem realizacji umowy i warunki uczestnictwa:
23 września 2016 roku, godz. 10.00 lub 26 września 2016 r., godz. 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w wizji lokalnej (wstępu na teren lotniska Radom – Sadków) jest posiadanie ze sobą:
a)    dowodu osobistego
b)    ewentualnego wykazu wnoszonych narzędzi
Pracownik odpowiedzialny za wizję lokalną będzie czekał na oferentów przy Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa zlokalizowanym pomiędzy bramami B13 i B1 (na prawo od budynku terminala pasażerskiego).

10.    Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem; oferta powinna być podpisana przez osobę  upoważnioną; w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta w postępowaniu PLR/ZO-OIR.1/2016”. Oferta przesyłana w wersji elektronicznej powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i nieedytowalna (sugeruje się skan w formacie PDF lub JPEG). Temat wiadomości e-mail powinien zawierać sformułowanie „Oferta w postępowaniu PLR/ZO-OIR.1/2016”
Oferta powinna zawierać:
a)    kosztorys ofertowy
b)    ramowy harmonogram rzeczowo – finansowy

11.    Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 29 września 2016 roku do godz. 13.00 elektronicznie na adres g.tuszynski@lotnisko-radom.eu lub w siedzibie zamawiającego: Port Lotniczy „RADOM” S.A., ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom.

12.    Kontakt z osobą prowadzącą niniejsze postępowanie w imieniu Zamawiającego:
Grzegorz Tuszyński, e-mail: g.tuszynski@lotnisko-radom.eu, tel. +48 533 311 619


Pobierz załączniki pdf

Pobierz zapytanie pdf
     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-09-20 21:01
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-09-20 21:02
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-09-20 21:47


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - PLR/ZO-DON.2/2016

Radom, 15 czerwca 2016r.
Znak sprawy: PLR/ZO-DON.2/2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego w Radomiu (kod 26-600), ul. Lubelska 158 (teren lotniska), tj.: budynku terminala pasażerskiego o łącznej powierzchni ok. 2850m2 (w tym ok. 400m2 podłogi drewnianej) i pomieszczeniach biurowych o powierzchni ok. 900m2 wraz ze strefami zastrzeżonymi, do których dostęp jest ograniczony (tzn. strefy, gdzie dostęp jest możliwy jedynie po uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej zgodnie z instrukcją przepustkową Zamawiającego oraz po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa / kontroli manualnej osoby), oraz usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, w dniu 14 czerwca 2016 roku zostały złożone oferty przez niżej wskazane podmioty:
1)    Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce;
2)    Polita Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin;
3)    Impel Airport Partner Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
4)    Carzoni Izabela Seweryn, ul. Witosa 10A, 26-600 Radom.

Biorąc pod uwagę kryterium ceny, do dalszych negocjacji wytypowana została oferta złożona przez Panią Izabelę Seweryn, prowadzącą działalność gospodarczą po nazwą CARZONI Izabela Seweryn.


     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-06-16 15:53
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-06-16 15:57
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-06-16 16:05


Wyjaśnienia do zapytania : PLR/ZO-DON.2/2016


Radom, 10 czerwca 2016r.
Znak sprawy: PLR/ZO-DON.2/2016WYKONAWCY


Dotyczy:     zapytania ofertowego na świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego w Radomiu (kod 26-600), ul. Lubelska 158 (teren lotniska), tj.: budynku terminala pasażerskiego o łącznej powierzchni ok. 2850m2 (w tym ok. 400m2 podłogi drewnianej) i pomieszczeniach biurowych o powierzchni ok. 900m2 wraz ze strefami zastrzeżonymi, do których dostęp jest ograniczony (tzn. strefy, gdzie dostęp jest możliwy jedynie po uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej zgodnie z instrukcją przepustkową Zamawiającego oraz po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa / kontroli manualnej osoby) oraz usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych.


Wyjaśnienia postanowień zapytania ofertowego

(odpowiedzi na pytania Wykonawcy)


Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia w związku z zapytaniami Wykonawcy:

Pytanie 1:
„dotyczy pkt  5 ppkt 3 i 4, - cytat z zapytania ofertowego.
3)    posiadają, bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku zezwolenie,  o którym mowa w art. 173 i nast. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 605) w zakresie kategorii 6; przy czym Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu ofertowym Wykonawców posiadających, na dzień składania oferty, zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania usług obsługi naziemnej zgodnie z art. 176 pkt 6 ustawy prawo lotnicze oraz zgodnie z pkt. 6  załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1378) w jakimkolwiek porcie lotniczym użytku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem zobowiązania się Wykonawcy do uzyskania powyższego zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej w zakresie kategorii 6 na lotnisku użytku publicznego Radom – Sadków w terminie do dnia 30 września 2016 roku;
4)    posiadają bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku status Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, z późn. zm.) zatwierdzonym w jakimkolwiek porcie lotniczym Unii Europejskiej;  

Pytanie;
Czy na podstawie przywołanych powyżej przepisów prawa, kierujecie Państwo zapytanie ofertowe dedykowane do wykonawców będących agentem obsługi naziemnej tj; (przedsiębiorca o którym mowa w art. 177 ust. 2 ustawy Prawo Lotnicze, wykonujący dla przewoźników lotniczych oraz innych użytkowników statków powietrznych jedną lub więcej usług, o których mowa w art. 176 ustawy - kategoria 6 (6.1). , a posiadającym zezwolenie w trybie art. 173 ustawy i następne oraz § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1378).
Czy na podstawie  przywołanych przepisów prawa wspólnotowego - Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia  5 listopada 2015 r., ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, kierujecie Państwo zapytanie ofertowe dedykowane do wykonawców posiadających status - Znany Dostawca Zaopatrzenia Portu Lotniczego - pkt 9.1.3. i/lub Znany Dostawca Zaopatrzenia Pokładowego -
pkt 8.1.4. realizującego przedmiot zamówienia na Państwa rzecz jako podmiotu posiadającego
6 kategorię zgodnie z art. 176 ustawy.”

Odpowiedź:
Zamawiający kieruje zapytanie do Wykonawców, którzy posiadają, bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku zezwolenie, o którym mowa w art. 173 i nast. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 605) w zakresie kategorii 6; przy czym Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu ofertowym Wykonawców posiadających, na dzień składania oferty, zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania usług obsługi naziemnej zgodnie
z art. 176 pkt 6 ustawy prawo lotnicze oraz zgodnie z pkt. 6 załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1378) w jakimkolwiek porcie lotniczym użytku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem zobowiązania się Wykonawcy do uzyskania powyższego zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej w zakresie kategorii 6 na lotnisku użytku publicznego Radom – Sadków w terminie do dnia 30 września
2016 roku oraz posiadają bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku status Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, z późn. zm.) zatwierdzonym w jakimkolwiek porcie lotniczym Unii Europejskiej.

Pytanie 2:
„dotyczy pkt  5 ppkt 5 – cytat z zapytania ofertowego
5)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) PLN, a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca
2016 roku, przedstawią Zleceniodawcy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) SDR i zobowiązują się ją utrzymywać przez cały okres realizacji Zamówienia;

Pytanie;
Zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U.
z 2013r., poz. 67) określono ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie podmioty które uzyskały zezwolenie o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wobec powyższego w jaki sposób i formie należy przedstawić ubezpieczenie w wysokości 1.500.00,00 SDR przez podmiot który dostarczy zezwolenie do dnia 30 września 2016 roku, a polisa wymagana jest
od dnia 30 czerwca 2016 roku.”  

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawcy posiadający, na dzień składania oferty, zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania usług obsługi naziemnej zgodnie z art. 176 pkt 6 ustawy prawo lotnicze oraz zgodnie z pkt. 6 załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1378) w jakimkolwiek porcie lotniczym użytku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zobowiążą się do uzyskania powyższego zezwolenia
na świadczenie usług obsługi naziemnej w zakresie kategorii 6 na lotnisku użytku publicznego Radom – Sadków w terminie do dnia 30 września 2016 roku, zobowiązani będą do przedstawienia Zleceniodawcy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) SDR w terminie do 30 września 2016 roku oraz utrzymywania tej polisy do końca okresu realizacji Zamówienia;

Pytanie 3:
„Czy w przypadku przedsiębiorcy o statusie Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego
i Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Pokładowego wymagać będą Państwo na dzień 30 czerwca 2016 roku, ubezpieczenie OC w wysokości 1.500.00,00 SDR., realizującego przedmiot zamówienia
na Państwa rzecz jako podmiotu posiadającego 6 kategorię zgodnie z art. 176 ustawy.”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku statusu Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, z późn. zm.) zatwierdzonego w jakimkolwiek porcie lotniczym Unii Europejskiej oraz posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) PLN. Przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) SDR przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, jednak nie później niż do dnia 30 września
2016 roku, wymagane jest od Wykonawców posiadających, na dzień składania oferty, zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania usług obsługi naziemnej zgodnie z art. 176 pkt 6 ustawy prawo lotnicze oraz zgodnie z pkt. 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1378) w jakimkolwiek porcie lotniczym użytku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zobowiążą się do uzyskania powyższego zezwolenia
na świadczenie usług obsługi naziemnej w zakresie kategorii 6 na lotnisku użytku publicznego Radom – Sadków w terminie do dnia 30 września 2016 roku.

 
     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2016-06-10 14:03
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-06-10 14:09
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-06-10 14:52


Serwis sprzątający PLR/ZO-DON.2/2016.


Radom, 3 czerwca 2016 roku
Numer sprawy: PLR/ZO-DON.2/2016


WYKONAWCYZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługę.
1.    Zamawiający: Port Lotniczy RADOM SA, ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom .

2.    Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego w Radomiu (kod 26-600), ul. Lubelska 158 (teren lotniska), tj.: budynku terminala pasażerskiego o łącznej powierzchni ok. 2850m2 (w tym ok. 400m2 podłogi drewnianej) i pomieszczeniach biurowych o powierzchni ok. 900m2 wraz ze strefami zastrzeżonymi, do których dostęp jest ograniczony (tzn. strefy, gdzie dostęp jest możliwy jedynie po uzyskaniu czasowej karty identyfikacyjnej zgodnie z instrukcją przepustkową Zamawiającego oraz po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa/kontroli manualnej osoby) oraz usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3.    Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie wykonywane od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

4.    Kryterium wyboru: cena 100%.

5.    Inne istotne warunki zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
a w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym okresie, wykonali usługi sprzątania minimum trzech obiektów użyteczności publicznej;
2)    dysponują bądź będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują personelem zdolnym do uzyskania dostępu do strefy zastrzeżonej (który przejdzie pozytywnie proces sprawdzenia przeszłości oraz ukończy szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego);
3)    posiadają, bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku zezwolenie,
o którym mowa w art. 173 i nast. Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 605) w zakresie kategorii 6; przy czym Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu ofertowym Wykonawców posiadających, na dzień składania oferty, zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania usług obsługi naziemnej zgodnie z art. 176 pkt 6 ustawy prawo lotnicze oraz zgodnie z pkt. 6  załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1378) w jakimkolwiek porcie lotniczym użytku publicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem zobowiązania się Wykonawcy do uzyskania powyższego zezwolenia na świadczenie usług obsługi naziemnej w zakresie kategorii 6 na lotnisku użytku publicznego Radom – Sadków w terminie do dnia 30 września 2016 roku;
4)    posiadają bądź będą posiadać najpóźniej w dniu 1 lipca 2016 roku status Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, z późn. zm.) zatwierdzonym w jakimkolwiek porcie lotniczym Unii Europejskiej;
5)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj. posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) PLN, a przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie usługi sprzątania na pokładach statków powietrznych, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku, przedstawią Zleceniodawcy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) SDR i zobowiązują się ją utrzymywać przez cały okres realizacji Zamówienia;
6)    zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 15 osób;
7)    będą wykonywać czynności w trakcie realizacji zamówienie z wykorzystaniem personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę;
8)    prowadzą działalności od co najmniej 1 roku.

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)    wykaz posiadanego sprzętu do prowadzenia działalności, w tym wykaz sprzętu wykorzystywanego do realizacji niniejszego zamówienia,
3)    kopia zezwolenia, o którym mowa w pkt 5. ppkt. 3 powyżej, jeśli posiada,
4)    kopia decyzji o przyznaniu statusu Znanego Dostawcy Zapatrzenia Portu Lotniczego, jeśli posiada,
5)    kopia polisy ubezpieczeniowej,
6)    oświadczenie potwierdzające liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
7)    wykaz umów/zamówień wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działania firmy jest krótszy niż 3 lata – za okres prowadzenia działalności), w tym wykaz umów/zamówień dotyczących sprzątania min. 3 (trzech) obiektów użyteczności publicznej oraz referencje; Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów na etapie rozpatrywania ofert.

7.    Termin zapoznania z miejscem realizacji umowy: 7 czerwca 2015 roku, godz. 10.00.

8.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem; oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby  upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy; w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługę sprzątania budynku terminala pasażerskiego, pomieszczeń biurowych oraz usługę sprzątania pokładów statków powietrznych”; Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się
na ofertę była ponumerowana kolejnymi liczbami całkowitymi i podpisana przez osoby uprawnione; dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem “Tajemnica przedsiębiorstwa”.

9.    Sposób obliczenia ceny oferty: Wykonawca określi w sposób jednoznaczny cenę jako:
1)    ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia w zakresie  świadczenia usługi sprzątania, utrzymania czystości i higieny w budynku terminala pasażerskiego i pomieszczeniach biurowych
oraz łączną cenę za wykonywanie usługi w okresie od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
2)    wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi sprzątania pokładu jednego statku powietrznego (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego), przy czym wynagrodzenie z tytułu sprzątania pokładu statku powietrznego taniej linii lotniczej w zakresie „light cleaning” nie może być wyższe niż kwota 30,00 PLN (słownie: trzydzieści złotych),
3)    cenę za 1m2 olejowania parkietu na podstawie dodatkowego zlecenia Zamawiającego. Ceny muszą być podane w PLN w kwotach brutto oraz wskazywać cenę netto i wartość podatku od towarów i usług.
Ceny ujęte w ofercie są wiążące przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

10.    Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 14 czerwca 2016 roku do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: Radom, ul. Kaszubska 2.

11.    Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest oferta przez okres 30 dni; bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.    Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany po podpisaniu umowy, nie później jednak niż do dnia 1 lipca 2016 roku, wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznej ceny za wykonywanie usługi, o której mowa w pkt. 9.1 w postaci stosowanej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

13.    Kontakt z osobą prowadzącą niniejsze postępowanie w imieniu Zamawiającego:
Edyta Pastuszka, e-mail: e.pastuszka@lotnisko-radom.eu


Pobierz załączniki. pdf      

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2016-06-03 14:02
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2016-06-03 14:17
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2016-06-03 15:12

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "Radom" S.A.
Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |