Opłaty lotniskowe
 
Licznik odwiedzin: 231803

Opłaty lotniskowe

Opłaty lotniskowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za udostępnianie obiektów, urządzeń lub usług związanych
ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych, obsługą
ładunków (towarów i poczty) lub pasażerów na lotnisku Radom – Sadków.
1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz opłat z tytułu
obsługi naziemnej.
1.3 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy Radom Spółkę Akcyjną (zwaną dalej
PLR), która jest zarządzającym lotniskiem Radom – Sadków, wpisanym do Rejestru Lotnisk
Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej.
1.4 Lotnisko Radom – Sadków stosuje następujący katalog opłat lotniskowych:
a) opłaty pasażerskie,
b) opłata postojowa,
c) opłaty dodatkowe.
Skorzystanie ze świadczonych przez PLR usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe jest
jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych
w niniejszym dokumencie.
1.5 Definicje:

1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa
statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w oficjalnym dokumencie
potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze państwa, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany.
1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny) lub statek powietrzny używany
przez jednostki organizacyjne straży granicznej, policji lub państwowej straży pożarnej
(statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).
1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez obce siły
zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez obce jednostki
organizacyjne straży granicznej, policji lub państwowej straży pożarnej (statek powietrzny
lotnictwa służb porządku publicznego).
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 2 – Poz. 58
1.5.4 Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba
wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.
1.5.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez PLR usługi związane z obsługą
operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:
- użytkownik statku powietrznego,
- inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania
statku powietrznego, a w szczególności:
- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji
startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (codeshare)
– przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,
- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku
powietrznego.
1.5.6 Pasażer (PAX) – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie
wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, niebędąca:
a) członkiem jego załogi;
b) pasażerem w tranzycie bezpośrednim zgodnie z definicją określoną w punkcie 1.5.7;
c) dzieckiem do lat 2 nieuprawnionym do zajmowania miejsc pasażerskich w samolocie.
1.5.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na lotnisko Radom –
Sadków i kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym, bez opuszczania jego
pokładu.
1.5.8 Lądowanie handlowe – lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów,
bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.
1.5.9 Przewoźnik bazowy – Usługobiorca uprawniony do wykonywania przewozów
lotniczych na podstawie koncesji (w przypadku polskiego przewoźnika loniczego), lub na
podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa (w przypadku obcego
przewoźnika lotniczego), który spełni co najmniej dwa z następujących warunków:
a) zlokalizuje na terenie lotniska Radom – Sadków i co najmniej jeden statek powietrzny
rozpoczynający i kończący dzienny plan lotów na tym lotnisku;
b) utworzy na lotnisku Radom – Sadków i punkt obsługi liniowej statków powietrznych
lub stałe miejsce stacjonowania i serwisowania statków powietrznych (np. hangar,
dzierżawa fragmentu płyty postojowej);
c) utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na lotnisku Radom – Sadków.
1.5.10 Nowa trasa – bezpośrednie połączenie lotnicze z lotniska Radom – Sadków,
nieoferowane przez żadnego przewoźnika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających planowane
rozpoczęcie operacji lotniczych, do innego portu lotniczego.
1.6 Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującej w dniu wykonania usługi.
1.7 Ustawa – Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz
z 2014 r. poz. 768).
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 3 – Poz. 58
2. OPŁATY LOTNISKOWE
2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE

2.1.1 Nie pobiera się opłaty za lądowanie/start statku powietrznego rozumianej jako opłaty za
skorzystanie z infrastruktury służącej do lądowania i startu statku powietrznego Usługobiorcy
z lotniska Radom – Sadków.
2.2 OPŁATA PASAŻERSKA
2.2.1 Opłata pasażerska pobierana jest za:
2.2.1.a dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu;
2.2.1.b udostępnienie pasażerom budynku dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą
techniczną w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej.
2.2.2 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego (dPAX)
odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależnie od pojemności statku powietrznego
użytkownika lotniska, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.3 taryfy.
2.2.3 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera przylatującego (aPAX) jeżeli ten
sam statek powietrzny Usługobiorcy, po dostarczeniu pasażerów na lotnisko Radom –
Sadków wykonuje jako następny rejs techniczny, pozycjonujący statek powietrzny na inne
lotnisko. W pozostałych przypadkach opłaty pasażerskiej za każdego pasażera przylatującego
(aPAX) nie pobiera się.
2.2.4 Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi:
2.2.4.a standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu
odlatującego: 4,20 PLN;
2.2.4.b udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną dla
pasażerów odlatujących (dPAX): 33,00 PLN;
2.2.4.c udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną dla
pasażerów przylatujących (aPAX): 33,00 PLN;
2.2.4.d. opłata wyszczególniona w pkt. 2.2.4.c. powyżej naliczana jest wyłącznie
w przypadkach określonych w pkt. 2.2.3. taryfy.
2.3 OPŁATA POSTOJOWA
2.3.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PLR miejsca do postoju statku
powietrznego na płycie postojowej lotniska Radom – Sadków oraz jego oświetlenie.
2.3.2 Opłata postojowa wynosi 5,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy
startowej statku powietrznego (MTOM) i każdą rozpoczętą godzinę postoju.
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 4 – Poz. 58
2.3.3 Czas postoju liczony jest od momentu znalezienia się statku powietrznego na płycie
postojowej lotniska Radom – Sadków do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.
2.3.4 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 1 godziny włącznie.
2.3.5 Z czasu postoju podlegającego opłacie postojowej wyłącza się czas postoju statku
powietrznego na terenie dzierżawionym od PLR lub na wojskowych stanowiskach
postojowych.
2.3.6 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku powietrznego w
celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu oplat lotniskowych należnych PLR od użytkownika
statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.
2.4 OPŁATY DODATKOWE
2.4.1 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od każdego
zaangażowanego wartownika (SOL) i każdą rozpoczętą godzinę zapewnienia ochrony: 150,00
PLN.
2.4.2 Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych z winy usługobiorcy
przy obsłudze lub wykonywaniu operacji lotniczych statku powietrznego jest uzależniona od
rodzaju zanieczyszczenia:
- Usunięcie paliw i innych płynów: 1500,00 PLN za usługę;
- Usunięcie innych zanieczyszczeń: 700,00 PLN za usługę.
2.4.3 Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej w postaci zapewnienia asysty przez jednostkę
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej podczas wykonywania czynności tankowania
statku powietrznego lub innych czynności wymagających asysty, zgłoszonych przez kapitana
statku powietrznego lub usługobiorcę: 100,00 PLN/usługa.
3. ODSTĘPSTWA
3.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym
zadania związane z wykonaniem lotu w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub
ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego statusem lotu:
- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony
przez odpowiednie służby medyczne), lub
- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub
- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub
odpowiednią uwagą w planie lotu.
3.2 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym
zadania związane z wykonaniem lotu w przypadkach ochrony granic, zapewnienia
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego potwierdzonego statusem lotu:
- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych,
policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 5 – Poz. 58
- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem
powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub
odpowiednią uwagą w planie lotu.
3.3 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym
zadania związane z wykonaniem lotu wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji,
panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego
parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne –
potwierdzonego statusem lotu:
- HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub
odpowiednią uwagą w planie lotu.
4. ZNIŻKI
4.1 ZASADY OGÓLNE
4.1.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do
każdego usługobiorcy spełniającego warunki określone w niniejszej taryfie i spełniającego
kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym wnioskiem o udzielenie zniżek wraz
z określeniem rodzaju zniżki.
4.1.2 Zniżki określone w pkt. 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 nie sumują się.
4.2 ZNIŻKI DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH
4.2.1 Dla przewoźników bazowych udziela się następujących zniżek:
a) zniżki kwotowej od opłaty określonej w 2.2.4.a do wysokości (po uwzględnieniu
zniżki) 1,00 PLN;
b) zniżki kwotowej od opłaty określonej w punkcie 2.2.4.b do wysokości (po
uwzględnieniu zniżki) 10,50 PLN.
4.2.2 Zniżki określone w punktach 4.2.1.a oraz 4.2.1.b udzielane są przewoźnikowi
bazowemu, o którym mowa w punkcie 1.5.9, w odniesieniu do każdej nowej trasy
obsługiwanej przez przewoźnika na okres 5 lat.
4.3 ZNIŻKI ZA URUCHOMIENIE NOWYCH TRAS
4.3.1 Zniżka udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu regularnym.
4.3.2 Udziela się zniżki w wysokości 50% od opłat określonych w punkcie 2.2.4.b na okres
18 miesięcy dla każdego Usługobiorcy rozpoczynającego obsługę nowej trasy niezależnie od
charakteru wykonywanych operacji lotniczych.
4.3.3 Zniżki określone w punkcie 4.3.2 udzielane są dla każdej nowej trasy indywidualnie.
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 6 – Poz. 58
4.4 SPECJALNA ZNIŻKA PROMOCYJNA
4.4.1. W związku z otwarciem Portu Lotniczego Radom – Sadków, udziela się specjalnej
zniżki promocyjnej każdemu przewoźnikowi, który najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku
podpisze z zarządzającym portem lotniczym list intencyjny bądź umowę o współpracy.
4.4.2. Udziela się zniżki kwotowej od opłat określonych w punktach 2.2.4.a i 2.2.4.b, do
łącznej (sumarycznej) wysokości 4,00 PLN.
4.4.3. Zniżka obowiązuje niezależnie od wielkości ruchu realizowanego przez przewoźnika
przez pięć lat od rozpoczęcia przez niego operacji lotniczych, ale nie dłużej niż do 31 grudnia
2020 roku.
4.5 POZOSTAŁE ZNIŻKI
4.5.1 99% zniżki od opłaty pasażerskiej określonej w punkcie 2.2.4.b., jeśli zaistniała
konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania na lotnisko
Radom – Sadków z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.
5. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności za usługi określone w niniejszej taryfie podane są na stronie internetowej
Portu pod adresem: http://www.lotnisko-radom.eu/bip/
6. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG
6.1 PLR może odmówić usługobiorcy korzystania z obiektów, urządzeń lub świadczenia
usług, jeżeli usługobiorca ten dopuścił się zwłoki w regulowaniu opłat lotniskowych
należnych PLR, pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa
wykonywania operacji lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty).
6.2 Przed zastosowaniem odmowy, określonej w punkcie 6.1 PLR wyznacza Usługobiorcy
dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, nie krótszy niż 5 dni roboczych, wraz ze
wskazaniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu PLR zastosuje
odmowę określoną w punkcie 6.1, o czym niezwłocznie poinformuje usługobiorcę.
6.3 PLR przyznaje Usługobiorcy objętemu odmową określoną w punkcie 6.1 prawo do
korzystania z obiektów i urządzeń oraz usług objętych odmową niezwłocznie po
uregulowaniu przez tego Usługbiorcę zaległych opłat lotniskowych stanowiących podstawę
do odmowy.
6.4 PLR jako zarządzający lotniskiem Radom – Sadków ma prawo zatrzymać statek
powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych
należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na
lotnisku.
6.5 Tymczasowe zatrzymanie nie dotyczy obcych statków powietrznych w zakresie i na
warunkach określonych w przepisach międzynarodowych, a także obcych statków, mających
Dziennik Urzedowy Urzedu Lotnictwa Cywilnego – 7 – Poz. 58
przynależność państw niebędących stronami odpowiednich umów międzynarodowych, na
zasadzie wzajemności, a także polskich statków powietrznych wykonujących regularne
przewozy.
6.6 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie zapłaty należności,
złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania zajęcia na podstawie
postanowienia sądowego.
6.7 Z tytułu opóźnień płatności PLR będzie naliczał odsetki w wysokości odsetek
ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami polskiego prawa.
6.8 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą przyjmowane w ciągu 30 dni od daty
wystawienia faktury. Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej na adres,
o którym mowa w pkt. 7.1. Termin rozpatrzenia reklamacji przez PLR wynosi 30 dni od daty
jej otrzymania. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku terminowego
uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wystawionych przez PLR faktur.
7.KONTAKT
7.1 Oświadczenia, informacje, reklamacje oraz wszelkie zapytania i sugestie związane
z naliczaniem i fakturowaniem opłat lotniskowych należy kierować na poniższy adres:
Adres pocztowy:
Port Lotniczy „RADOM” S.A.
Dział Marketingu i Handlu
ul. Żeromskiego 86
26-600 Radom
Faks:
+48 48 36 013 25
E-mail:
aerosales@lotnisko-radom.eu

     

Wytworzył: R.Czajor 2014-08-29 11:12
Wprowadził: R.Czajor 2014-08-29 11:14
Ostatnia zmiana: R.Czajor 2014-08-29 11:16Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |