Pytania i odpowiedzi
 
Licznik odwiedzin: 231807

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-3/2013

Radom, 29 listopada 2013 r.
 WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów” - oznaczonego numerem PLR/ZP-3/2013

Port Lotniczy RADOM S.A., jako Zamawiający

 
udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców,

którzy zwrócili sięo wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

(numer ogłoszenia 2013/S 224-390649 z 19.11.2013 r.):

 

Treść zapytania nr 1:

„Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach jednego zadania, w którego skład wchodzi kilka urządzeń do naziemnej obsługi samolotów oferta została złożona na wszystkie wymienione w zadaniu urządzenia?

Zamawiający podzielił Zamówienie na 3 części, wymagając dostarczenia 2 różnych urządzeń dla zadnia 1, 5 różnych sprzętów dla zadania 2 oraz 8 różnych urządzeń dla zadania 3 przez jednego Wykonawcę. Tym samym znacznie ograniczył konkurencję, wskazując jedynie na Wykonawców, którzy są w stanie złożyć oferty na wszystkie rodzaje urządzeń dla danego zadania. W związku
z powyższym, w celu nieograniczania konkurencji zamówienie powinno zostać podzielone na osobne zadania dla każdego z urządzeń, umożliwiając Wykonawcom składanie ofert na urządzenia, w których dostawach Oferenci się specjalizują (np. producent schodów nie musi produkować i dostarczać także wózków bagażowych). Obowiązujący w chwili obecnej podział zamówienia nie tylko ogranicza konkurencję, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych, ale również nie daje Zamawiającemu możliwości otrzymania wielu ofert, a tym samym wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Powyższy przepis wskazuje jednoznacznie, że kwestia podziału zamówienia na części jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem – nawet jeżeli przedmiot zamówienia można uznać za podzielny. Należy przy tym również zauważyć, że przedmiotem zamówienia w całości jest sprzęt specjalistyczny do obsługi naziemnej samolotów. Pomimo, że przedmiotem zamówienia nie jest sprzęt różnorodny, o różnym przeznaczeniu oraz braku obowiązku podziału zamówienia na części, zamawiający zdecydował się jednak podzielić zamówienie na trzy części.

Zamawiający wskazuje przy tym, że opis przedmiotu zamówienia jestzarówno jego obowiązkiem, jak i uprawnieniem. W świetle doktryny i ukształtowanego orzecznictwa,opis przedmiotu zamówienia w sposób obiektywny z zachowaniem ustawowych zasad, maprzede wszystkim pozwalaćna dokonanie zakupu zgodnego z obiektywnymipotrzebamizamawiającego przy zachowaniu uczciwej konkurencji między podmiotami. Nie musi wcale to oznaczać podziału zamówienia na tyle części ile rodzajów urządzeń wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, aby wszystkie bądź większośćpodmiotów działających w danej branży mogły spełnić wymagania.
Zamawiający ma prawo do takiego sformułowaniaswoich wymagań, by móc wybrać ofertę w największym stopniu odpowiadającą jego potrzebom. W świetle orzecznictwa, okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez wykonawcę, czy nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego i nie mogą tego produktu zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie wskazuje jeszcze na utrudnienie uczciwej konkurencji.

Tym samym Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, który uzasadnia jego racjonalne i obiektywne potrzeby, przy czym nie muszą być to potrzeby określone na poziomie minimalnym, ustawodawca pozostawił bowiem zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes. Stosowanie przepisów ustawy Pzp prowadzące do narzucenia zamawiającemu obowiązku dokonania zakupów w sposób zgodny z oczekiwaniami wszystkich bądź większości wykonawców, który nie odpowiada w pełni jego potrzebom i ogranicza jego swobodę w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzoną działalnością, byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnych i celowych zakupów. Za niedopuszczalne należy więc uznać narzucanie przez wykonawców takich rozwiązań, które zmuszają zamawiającego do podejmowania dodatkowych i nieracjonalnych działań, generując przy tym nieuzasadnione wydatki związane np. z obsługą umów leasingowych.

Zauważyć należy również, iż w świetle przepisów ustawy Pzp wykonawcą są zarówno producenci, jak i dostawcy, czy dealerzy, którzy konkurują w ramach danego postępowania. Kwestie pozyskania sprzętu na rynku w celu realizacji zamówienia są elementem gry rynkowej uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Nie powinny one w żaden sposób wpływać na opisane powyżej uprawnienia Zamawiającego.

 

Treść zapytania nr 2:

„Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego żąda od Wykonawców wykazania się dwoma dostawami sprzętu do obsługi naziemnej, w których skład ma wchodzić jeden z przedmiotów dostawy dla każdego z zadań?

Tak sformułowany warunek po raz kolejny ogranicza konkurencję, gdyż z założenia wymaga, aby dostawa danego sprzętu była realizowana w ramach dostawy kilku urządzeń do obsługi naziemnej. W związku z czym nie jest możliwe wskazanie referencji jedynie w zakresie np. dyszli holowniczych lub innych urządzeń, będących przedmiotem dostawy. Oznacza to, że jeśli dostawa np. ciągnika lotniskowego, była realizowana samodzielnie bez dostawy innych urządzeń do obsługi naziemnej, nie jest możliwe wykorzystanie tych referencji w przedmiotowym zamówieniu, pomimo, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla dostawy tego rodzaju sprzętu. Powoduje to, że rzetelne firmy, posiadające odpowiednie kwalifikacje, nie mogą przystąpić do Zamówienia.

Dlatego w celu nieograniczania konkurencji prosimy o zmianę wymagań na wykazanie się dostawców dwoma dostawami sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych o łącznej wartości wskazanej przez Zamawiającego dla każdego zadania, z czego przynajmniej jedna dostawa ma dotyczyć wskazanego w ogłoszeniu sprzętu, odpowiednio do każdego zadania.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu podlegają konkretyzacji w ramach każdego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostały z nim w związku na tyle ścisłym, aby spełniający je wykonawca był w stanie wykonać zamówienie z należytą starannością. Powyższe oznacza, że warunki udziału w postępowaniu nie muszą być określone przez zamawiającego w taki sposób, aby zapewnić udział każdego potencjalnego wykonawcy prowadzącego działalność danego rodzaju. Zamawiający ma bowiem prawo oczekiwać, iż zamówienie zostanie udzielone wykonawcy zapewniającemu należyte wykonanie zamówienia. W świetle doktryny i ukształtowanego orzecznictwa niemożność spełniania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu, przez niektórych wykonawców, nie świadczy o niedozwolonym utrudnianiu uczciwej konkurencji.Wobec powyższego warunki udziału w postępowaniu winny być określone proporcjonalnie do specyfiki danego zamówienia i uzasadnionych potrzeb zamawiającego.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowego postępowania, zamawiający informuje, że dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego na minimalnym poziomie. Po pierwsze zauważyć należy, że zamawiający wymaga wykazania się dostawami porównywalnymi z przedmiotem zamówienia, tj. dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów. Zamawiający wymaga przy tym, aby w zakres każdej z dostaw wchodził co najmniej jedno z urządzeń będących przedmiotem zamówienia w danej części. Czyli wykonawca może wykazać się dostawą konkretnego specjalistycznego sprzętu lub dostawą wszelkiego rodzaju specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów w skład której wchodziło minimum jedno z urządzeń będącym przedmiotem zamówienia w danej części. W tym miejscu należy zauważyć minimalny charakter warunku oraz daleko idącą dowolność wykonawcy.

 
 
 

Po drugie, również na minimalnym w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia i stopnia bezpieczeństwa Zamawiającego (wyrażającym się możliwością dopuszczenia do udziału w postępowaniu podmiotów z odpowiednimi kwalifikacjami) poziomie została określona wartość dostaw, jakie powinny być wykazane na potwierdzenie spełniania warunków.

Po trzecie, wymóg wykazania się wykonaniem minimum 2 dostaw specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów w skład której wchodziło minimum jedno z urządzeń będącym przedmiotem zamówienia w danej części nie jest wygórowany. O doświadczeniu można mówić jedynie wówczas, gdy wykonawca wykaże się należytym zrealizowaniem dwóch, trzech lub więcej zadań.  

Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, że sugerowane przez wykonawcę naruszenia są całkowicie bezzasadne.

 

Treść zapytania nr 3:

„W związku z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód działów ryzyka i prawnego firmy leasingowej (finansującej), na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o co najmniej 7 dni, tj. do 09.12.2013 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje zmiany terminu określonego:

1) w sekcji IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu        z 2.12.2013 – 11:00 na 11.12.2013 – 14:00.

2) w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe:

- w pkt 11 z „…Nie otwierać przed 2.12.2013 r. godz. 11:30” na „…Nie otwierać przed 11.12.2013 r. godz. 14:30”

- w pkt 15 z „Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 2.12.2013 r. o godz. 11:30.” na „Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.12.2013 r. o godz. 14:30.


Z oryginalną treścią odpowiedzi zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
PLR/ZP-3/2013 - odpowiedzi z dnia 29 listopada 2013 r.
     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-29 08:57
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-29 09:03

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 26.11.2013

Radom, 26 listopada 2013 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów” - oznaczonego numerem PLR/ZP-3/2013

Port Lotniczy RADOM S.A., jako Zamawiający

udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy,

który zwrócił się o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

(numer ogłoszenia 2013/S 224-390649 z 19.11.2013 r.):

Treść zapytania nr 3:

Pytanie dotyczy interpretacji Zamawiającego odnośnie wymagania tworzenia
konsorcjum na etapie oczekiwanego zgłoszenia do dnia 2.12.2013 r.

Ww zgłoszenie powiązane jest z przedłożeniem referencji na dostawy, które Zamawiający określa w ogłoszeniu jako: "dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia", wskazaną w ogłoszeniu jako  warunek odpowiednich kwalifikacji dostawcy w : III.2.3) Kwalifikacje techniczne.

Proszę o doprecyzowanie, czy na etapie przedłożenia zgłoszenia, ze względu na krótki czas na przygotowanie dokumentów do dnia 2.12.2013 r. godz. 11:00, Zamawiający dopuszcza, że Zgłaszający przedłoży odpowiednie wymagane referencje, jednak bez konieczności tworzenia konsorcjum z dostawcą sprzętu lotniskowego, (z dostawcą specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów).
Przedłożenie kompletu dokumentów konsorcjum na etapie zgłoszenia, wraz z tłumaczeniami w wypadku zagranicznych dostawców nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów w tak krótkim terminie nie jest możliwe.

Jest rzeczą oczywistą, że podmioty oferujące leasing finansowy nie posiadają własnych referencji na dostawy fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, o wartościach  dostawy wyższej od wartości określonej poniżej:

- w 3 części zamówienia - dostawy (..) wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych).

- w 2 części zamówienia - dostawy (..) o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 300.000,00 złotych (trzysta tysięcy złotych),

- w 1 części zamówienia - dostawy (..)  o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).”


Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że uregulowania prawne związane z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zawarte są w ogłoszenia o zamówieniu w sekcji III.1.3), III.2.1) pkt 8 i pkt 11-12, III.2.2) pkt 4 oraz III.2.3) pkt 7.

Z brzmienia powyżej przytoczonych zapisów wynika m.in., że w przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Z oryginalną treścią odpowiedzi zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź z dnia 26 listopada 2013 r.     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-26 18:11
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-26 18:16

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 25.11.2013

Radom, 25 listopada 2013 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów” - oznaczonego numerem PLR/ZP-3/2013

Port Lotniczy RADOM S.A., jako Zamawiający

udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy,

który zwrócił się o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

(numer ogłoszenia 2013/S 224-390649 z 19.11.2013 r.):

Treść zapytania nr 2:

Pytanie dotyczy sposobu określenia tego, co Zamawiający rozumie poprzez wartość dostawy, którą  Zamawiający określa w ogłoszeniu jako:  „dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia”, wskazaną w ogłoszeniu jako  warunek odpowiednich kwalifikacji dostawcy w : III.2.3) Kwalifikacje techniczne.

W odpowiedzi Zamawiającego z dnia 22 listopada 2013 ww. warunek przyjął skrajnie ogólna, inną niż w ogłoszeniu formę:

Zamawiający wymaga od Wykonawców jedynie wykazania się dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów o wartości minimum 500.000,00 złotych, pod warunkiem że w zakres dostawy wchodziła co najmniej dostawa samolotowego podgrzewacza powietrza bądź agregatu rozruchowego.”

W tej formie j.w. nie wskazano wartości tego co Zamawiający rozumie poprzez

wartość jednej dostawy, którą  Zamawiający wcześniej określał w ogłoszeniu jako:  „dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia”. 

Proszę o doprecyzowanie, na czym będzie polegać „Spełnienie warunku dostawy porównywalnej z przedmiotem zamówienia.”, a w szczególności proszę o doprecyzowanie wartości minimalnej JEDNEJ TAKIEJ DOSTAWY. 

W ogłoszeniu Zamawiającego minimalna wartość jednej dostawy została jasno określona, w odpowiedzi minimalna wartość jednej dostawy nie została określona.

Zgodnie z publikacją w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)  ogłoszenia o zamówieniu na dostawę sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, ogłoszenie zamieszczone : http://www.lotnisko-radom.eu/bip/ , Zamawiający określił wartość minimalną jednej takie dostawy, która może zostać uznana za dostawę porównywalną :  „wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż: ( dla 1. ) 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych ) „

Czyli Zamawiający wcześniej, w ogłoszeniu rozumiał przez wartość dostawy porównywalnej z przedmiotem zamówienia - dostawy specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów o wartości jednej dostawy wyższej od wartości określonej ( dla 1. ) 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych ).

Takie stanowisko Zamawiającego jest w pełni zrozumiałe, że miał na uwadze  wielkość/wartość dostawy dokumentowanej w referencji. Ta minimalna  wielkość/ wartość jednej dostawy  powinna odpowiadać wartości jednej dostawy w zamówieniu.

Czyli proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie:

1.Czy wymaganie z ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S)   – „ o wartości brutto każdej z nich … ”- zostanie zmienione i znacznie złagodzone, tak że wartość każdej z dostaw nie będzie już się już wcale liczyć i zamawiający będzie jedynie wymagał odpowiedniej sumy wartości przedstawionych zupełnie różnych dostaw ? Bez wnikania w  „wartość brutto każdej z nich „ – wymaganej wcześniej w ogłoszeniu -  „nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych)”, dla (1.)”  i wymaganie przyjmie ogólną formę zacytowaną w odpowiedzi:  

- „(..) dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów o wartości minimum 500.000,00 złotych”

formę j.w. dotyczącą być może nawet jedynie sumy dostaw przedstawionych w referencjach, a nie minimalnej wartości jednej dostawy - „ o wartości brutto każdej z nich … ”, określonej przez Zamawiającego w : III.2.3) Kwalifikacje techniczne, jako „dostawę porównywalną z przedmiotem zamówienia”, ze wskazaną minimalną wartością jednej dostawy specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów. 

2.Czy wcześniejsze wymaganie odnośnie „wartość brutto każdej z nich (..)„  zostanie podtrzymane, zgodnie z treścią ogłoszenia i interesem Zamawiającego, określając poprzez to Kwalifikacje techniczne określone w III.2.3) w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S).”


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzią na pytanie Wykonawcy z 22.11.2013 r. nie zmienił ani też nie złagodził warunku określonego w sekcji III.2.3.1) ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający raz jeszcze wyjaśnia, że nadal wymaga od Wykonawców wykazania się należytym wykonaniem co najmniej dwóch dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że przez dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie w 1 części zamówienia - dostawy specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę pneumatycznego agregatu rozruchowego lub samolotowego podgrzewacza powietrza o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).

W udzielonej odpowiedzi, intencją Zamawiającego było jedynie wyjaśnienie Wykonawcy, że nie wymaga wykazania się dostawą samolotowego podgrzewacza powietrza czy też agregatu rozruchowego o wartości minimum 500.000,00 złotych, a jedynie wykazania się minimum dwoma dostawami porównywalnymi z przedmiotem zamówienia, tj. w I części dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 złotych, pod warunkiem, że w zakres tych dostaw wchodziła co najmniej dostawa samolotowego podgrzewacza powietrza bądź agregatu rozruchowego.

Reasumując, jeżeli Wykonawca wykaże się dwoma dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 zł. i w skład każdej z dostaw wchodziła dostawa pneumatycznego agregatu rozruchowego lub samolotowego podgrzewacza powietrza, wówczas Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia w 1 części zamówienia.

Z oryginalną treścią odpowiedzi zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
PLR/ZP-3/2013 - dpowiedź z dnia 25 listopada 2013 r.
     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-25 17:40
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-25 17:43
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-11-25 17:44

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2013

Radom, 22 listopada 2013 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów” - oznaczonego numerem PLR/ZP-3/2013

Port Lotniczy RADOM S.A., jako Zamawiający

udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy,

który zwrócił się o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

(numer ogłoszenia 2013/S 224-390649 z 19.11.2013 r.):

 

Treść zapytania nr 1:

Prosimy o zmianę zapisu punktu III.2.3.1) i obniżenie wartości dostawy podgrzewacza, jaką ma wykazać Wykonawca do kwoty 150.000 PLN, gdyż taka jest orientacyjna wartość jednej sztuki takiego urządzenia.”


Odpowiedź:

Zamawiający w sekcji III.2.3.1) wymaga od Wykonawców wykazania się należytym wykonaniem co najmniej dwóch dostaw porównywalnych z przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem, że przez dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie w 1 części zamówienia - dostawy specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów, obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę pneumatycznego agregatu rozruchowego lub samolotowego podgrzewacza powietrza o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).

Mają na uwadze treść powyższego warunku Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców wykazania się dostawą samolotowego podgrzewacza powietrza czy też agregatu rozruchowego o wartości 500.000,00 złotych. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga od Wykonawców jedynie wykazania się dostawami specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów o wartości minimum 500.000,00 złotych, pod warunkiem, że w zakres tych dostaw wchodziła co najmniej dostawa samolotowego podgrzewacza powietrza bądź agregatu rozruchowego.

Z oryginalną treścią wyjaśnienia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź z dnia 22 listopada 2013

     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-22 16:46
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-22 16:53
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-11-22 16:54

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-2/2013

Radom, dnia 22 lipca 2013 r.
WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska”- oznaczonego numerem ZP/2/2013, Port Lotniczy RADOM S.A. działając jako Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pełna treść zapytania i odpowiedzi znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
Zapytania i odpowiedzi z dnia 22 lipca 2013 r.
     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-07-22 16:27
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-07-22 16:33
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-07-22 16:35

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-1/2013

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska”- oznaczonego numerem
ZP/1/2013, Port Lotniczy RADOM S.A. działając jako Zamawiający, w związku z napływającymi pytaniami wykonawców dotyczącymi treści ogłoszenia o zamówieniu informuje, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) przewiduje wyłącznie możliwość składania pytań w zakresie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że na etapie ogłoszenia o zamówieniu, pytania Wykonawców nie mogą zakłócać prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednakże, mając na uwadze zachowanie przejrzystości i jawności postępowania, Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, którzy zwrócili się
o wyja
śnienie treści ogłoszenia o zamówieniu:

 

Treść zapytania nr 1:

„Prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego dokumentacji umożliwiającej wstępną weryfikację kondycji finansowej Zamawiającego, tj.:

1. Dokumenty finansowe (Bilans oraz RZiS) za rok 2012 oraz pierwszy kwartał 2013 roku.

2. Informację dotycząca zobowiązań kredytowych / leasingowych/ warunkowych firmy na dzień 04.06.2013.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pierwszym etapie postępowania nastąpi ocena spełniania zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców na podstawie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Stąd też Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania oferty (w tym dokumentami finansowymi) zostanie udostępniona Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.

 

Treść zapytania nr 2:

„… proszę Zamawiającego o dopuszczenie wniosków, gdzie Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy o wartości brutto każdej
z nich nie mniejszej niż 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Treść zapytania nr 3:

„…zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie listy dokumentów Podwykonawcy jakie należy złożyć wraz z wnioskiem. Nasza firma zamierza skorzystać z zasobów innego podmiotu w zakresie: doświadczenia w zrealizowanych dostawach, jak też dostawy przedmiotów, serwisu, gwarancji, szkolenia. Wyłącznym wykonawcą zamówienia będzie firma leasingowa.”

Odpowiedź:

Zamawiający sprecyzował zakres wymaganych dokumentów względem wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający do wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Poz. 231). 

Jednocześnie w sekcji III.2.1) ogłoszenia o zamówieniu określone zostały wymagania w zakresie wykonawców polegających za zasobach innych podmiotów.

Zamawiający przypomina, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

 
 

Treść zapytania nr 4:

„Czy Zamawiający przesunie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 17 czerwca 2013 ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Z pełną treścią zapytań i odpowiedzi zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Zapytania z dnia 5 czerwca 2013 do postępowania PLR/ZP-1/2013
     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-06-05 20:13
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-06-05 20:23

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Odpowiedź na zapytanie nr 1 do postępowania PLR/ZP-1/2013

TREŚĆ ZAPYTANIA:
"Czy Zamawiający podzieli na części zamówienie i umożliwi różnym Wykonawcom dostawę poszczególnych rodzajów sprzętu?"

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z pełną treścią zapytania i odpowiedzi zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź (PLR/ZP-1/2013)
     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-06-03 19:39
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-06-03 19:45

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-2/2012 - odpowiedź na zapytanie nr 1

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego 6x6”,

oznaczonego numerem PLR/ZP-2/2012

Port Lotniczy „RADOM” S.A., jako Zamawiający
 

udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy,

który zwrócił sięo wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu:

 
Treść zapytania:

„W odniesieniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/2/2012 uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania:
- Rozumiemy, że postępowanie prowadzone jest dwu-etapowo, w trybie przetargu ograniczonego ze wstępną selekcją oferentów - niestety nie jest to jednoznacznie.

Prosimy o potwierdzenie formy.

- Jeśli rzeczywiście postępowanie jest prowadzone ze wstępna selekcją oferentów, to prosimy o podanie, czy ujęte w Sekcji III ogłoszenia, pkt III.1.1) wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać złożone już przy wstępnej selekcji czy dopiero wraz z ofertą.”

Odpowiedź

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Sekcja IV.1.1) ogłoszenia o zamówieniu wskazuje rodzaj procedury jako ograniczony. Dwuetapowy charakter procedury wynika z zapisów sekcji VI.3) ogłoszenia o zamówieniu. 

Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania oferty. Z kolei zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać złożone na etapie podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
PLR/ZP-2/2012 - odpowiedź na zapytanie nr 1
     

Wytworzył: Tomasz Gierczak 2012-10-20 14:39
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-10-20 14:51
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-11-21 14:46

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.2010-11-23 11:46
Zapytania dotyczące zaproszenia do analizy przedsiębiorstwa z dnia 18.11.2010 r.

OFERENT 1 - PYTANIA
Szanowny Panie,

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na wykonanie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczegółowych informacji na temat wymagań i warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert, jak również informacji o spółce Port Lotniczy „RADOM" SA, w tym prosimy uwzględnić w miarę możliwości takie dane jak:

 1. Czy Spółka jest jednozakładowa?
 2. Czy Spółka posiada udziały w innych podmiotach (powyżej 5%)(jakie Spółki, jaki udział %)?
 3. Liczba nieruchomości w poszczególnych grupach 1-2;
 4. Liczba ksiąg wieczystych, obejmujących nieruchomości będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
 5. Liczba środków trwałych w poszczególnych grupach 3-8;
 6. Dane finansowe Spółki (przychody ze sprzedaży, zysk (strata) netto, środki trwałe (w tym rzeczowe ŚT)) z lat 2008-2009 oraz III kw. 2010 r.;
 7. Czy Spółka ma obowiązek badania sprawozdań finansowych i czy dopełniło tego obowiązku w ostatnim roku obrotowym?
 8. Czy w skład posiadanego majątku Spółki wchodzą nieruchomości, które w szczególny sposób oddziałują na środowisko naturalne,np.:
 • magazyny, stacje lub zbiorniki paliw (lub innych substancji chemicznych);
 • składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
 • kotłownie opalane węglem kamiennym; inne, budynki i budowle, które w szczególny sposób oddziałują na środowisko naturalne.

Odpowiedzi dla oferenta 1:

Szanowni  Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 listopada 2010 r. przekazujemy w zał. szczegółowe informacje na temat wymagań i warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert, jak również informacje o spółce Port Lotniczy „RADOM" S.A. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na postawione pytania.

 1. Czy Spółka jest jednozakładowa?
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.5 mln zł. Został on w 100 % pokryty gotówką przez jedynego akcjonariusza tj. Gminę Miasta Radomia. Port Lotniczy „RADOM” S.A. jest spółką jednozakładową. Nie posiada oddziałów.

 1. Czy Spółka posiada udziały w innych podmiotach (powyżej 5%)(jakie Spółki, jaki udział %)?

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

 1. Liczba nieruchomości w poszczególnych grupach 1-2;

Spółka nie jest właścicielem żadnych nieruchomości. Zawarła z Gminą Miasta Radomia w dniu 2 sierpnia 2010 r. umowę użyczenia terenów o pow. 22.5905 ha na lotnisku Radom-Sadków na okres 50 lat. (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn.zm.) Master Plan, jaki powstał w 2009 r. na zlecenie Portu Lotniczego „RADOM” S.A. przewiduje powstanie na w/w terenach m.in. terminala pasażerskiego, wieży kontroli ruchu, strażnicy, płyty postojowej. W 2011 r. spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. planuje zawrzeć z Gminą Miasta Radomia kolejną umowę użyczenia dot. terenów o pow. 125,2886 ha na lotnisku Radom-Sadków, które będą współużytkowane ze stroną wojskową – wspólna droga startowa, drogi kołowania. (również na podst. Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn.zm.). Obecnie siedziba Spółki mieści się w pomieszczeniach należących do Urzędu Miejskiego w Radomiu (umowa najmu).

 1. Liczba ksiąg wieczystych, obejmujących nieruchomości będące w posiadaniu Przedsiębiorstwa;

Każdy z wymienionych powyżej obszarów przewidzianych do użyczenia spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A. ma założoną odrębną księgę wieczystą. Wynajmowane przez Spółkę pomieszczenia ujęte są również w jednej KW. Zatem liczba ksiąg wieczystych - 3

 1. Liczba środków trwałych w poszczególnych grupach 3-8;

Grupa 4 – 9 szt.

Grupa 7 – 1 szt.

Grupa 8 – 11 szt.

 1. Dane finansowe Spółki (przychody ze sprzedaży, zysk (strata) netto, środki trwałe (w tym rzeczowe ŚT) z lat 2008-2009 oraz III kw. 2010 r.;

 
2008
2009

2010 (na koniec września)

Przychody ogółem

w tym przychody finansowe

1.003.106,35
1.900.646,60
677.705,86
1.002.932,87
1.151.887,85
677.204,48

Zysk/strata netto

339.561,42
562.264,41
41.053,84

Środki trwałe

10.950
108.264,42
97.069,87

Środki trwałe w budowie

108.000,00
569.546,28
569.546,28

Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu odsetek od lokat bankowych. W 2009 roku uzyskała dodatkowy przychód z tytułu współorganizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIRSHOW, które odbywają się co 2 lata. Kolejne AIRSHOW odbędzie się w 2011 roku.

Środki trwałe to sprzęt komputerowy, biurowy oraz samochód.

Środki trwałe w budowie stanowią m.in. badanie drogi startowej, zakup map lotniskowych, opracowanie planu generalnego.
 1. Czy Spółka ma obowiązek badania sprawozdań finansowych i czy dopełniło tego obowiązku w ostatnim roku obrotowym?

Spółka ma obowiązek badania sprawozdań finansowych. W ostatnim roku obrotowym również przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego. Publikowane są one w Monitorze B oraz składane w KRS.

 1. Czy w skład posiadanego majątku Spółki wchodzą nieruchomości, które w szczególny sposób oddziałują na środowisko naturalne,np.:
 • magazyny, stacje lub zbiorniki paliw (lub innych substancji chemicznych);
 • składowiska odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
 • kotłownie opalane węglem kamiennym;
 • inne, budynki i budowle, które w szczególny sposób oddziałują na środowisko naturalne.

Na podstawie w/w umów użyczenia Spółka będzie dysponować budowlami np. drogą startową o wymiarach 2000 x 60 m, które w ramach tworzonego lotniska cywilnego według Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jakie zostało wydane do  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są traktowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowo dla oferenta 1 przygotowano opis przedmiotu zamówienia dostępny pod poniższym odnośnikiem:
Opis przedmiotu zamówienia (plik .doc, wielkość około 130 kb)

Opracował Łukasz Skorupski


OFERENT 2 - PYTANIA
Pytania zostały przesłane w pliku pdf - z uwagi na konieczność dokonania wyłączenia jawności danych teleadresowych oferenta publikujemy przesłane pytania w postaci pliku jpg:
PYTANIA (plik jpg, wielkość około 210kb) - dokonano wyłączenia danych teleadresowych oferenta, wyłączenia dokonał Grzegorz Tuszyński

Odpowiedzi dla oferenta 2

PLR 91/10

Dot. Zaproszenia do składania ofert - analiza Portu Lotniczego „RADOM” S.A. (ogłoszenie w Gazecie Wyborczej z dn. 18 listopada 2010 r.)

Szanowni  Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 listopada 2010 r. przekazujemy w zał. szczegółowe informacje na temat wymagań i warunków udziału oraz kryteriów oceny ofert, jak również informacje o spółce Port Lotniczy „RADOM" S.A. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na postawione pytania.

1. Wielkość zatrudnienia na 30.09.2010

Lp.

Stan zatrudnienia
w etatach

Stan zatrudnienia w osobach

1.

pełny etat 

Prezes Zarządu

2.

pełny etat

Członek Zarządu
3.

pełny etat

Kierownik ds. administracji
i marketingu

4.

pełny etat

Inspektor
Razem
4 etaty 
4 osoby

2. Wielkość posiadanych kapitałów własnych wg stanu na 30.09.2010 r., w tym:

a) podstawowy - 22.500.000,00

b) zapasowy – 413.308,03

3. Wielkość Przychodów za rok 2009 oraz za I-IX 2010 r. 

 
2008
2009
2010 (na koniec września)

Przychody ogółem

w tym przychody finansowe

1.003.106,35
1.900.646,60
677.705,86
1.002.932,87
1.151.887,85
677.304,48

Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu odsetek od lokat bankowych. W 2009 roku uzyskała dodatkowy przychód z tytułu współorganizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIRSHOW, które odbywają się co 2 lata. Kolejne AIRSHOW odbędzie się w 2011 roku.

4. Wynik finansowy netto za rok 2009 oraz za I-IX 2010 r. 

 
2008
2009
2010 (na koniec września)

Zysk/strata netto

339.561,42
562.264,41
41.053,84

5. Struktura organizacyjna Spółek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.5 mln zł. Został on w 100 % pokryty gotówką przez jedynego akcjonariusza tj. Gminę Miasta Radomia. Port Lotniczy „RADOM” S.A. jest spółką jednozakładową. Nie posiada oddziałów.

6. Wartość posiadanego przez Spółkę majątku trwałego według stanu na 30.09.2010 r.

a) wartość brutto – 753.184,24

b) wartość netto – 666.616,15

7. Ilość posiadanych przez Spółkę środków trwałych (pozycji) grup 1 i 2 oraz 3-8.

Grupa 4 – 9 szt.

Grupa 7 – 1 szt.

Grupa 8 – 11 szt.

8. Powierzchnie gruntów, ilość działek, ilość lokalizacji

Spółka nie jest właścicielem żadnych nieruchomości. Zawarła z Gminą Miasta Radomia
w dniu 2 sierpnia 2010 r. umowę użyczenia terenów o pow. 22.5905 ha (15 działek) na lotnisku Radom-Sadków na okres 50 lat. (na podst. Ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn.zm.)  Master Plan, jaki powstał w 2009 r. na zlecenie Portu Lotniczego „RADOM” S.A. przewiduje powstanie na w/w terenach m.in. terminala pasażerskiego, wieży kontroli ruchu, strażnicy, płyty postojowej. W 2011 r. spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. planuje zawrzeć z Gminą Miasta Radomia kolejną umowę użyczenia dot. terenów o pow. 125,2886 ha (17 działek) na lotnisku Radom-Sadków, które będą współużytkowane ze stroną wojskową – wspólna droga startowa, drogi kołowania. (również na podst. Ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn.zm.). Obecnie siedziba Spółki mieści się w pomieszczeniach należących do Urzędu Miejskiego w Radomiu (umowa najmu).

Każdy z wymienionych powyżej obszarów przewidzianych do użyczenia spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A. ma założoną odrębną księgę wieczystą. Wynajmowane przez Spółkę pomieszczenia ujęte są również w jednej KW. Zatem liczba ksiąg wieczystych – 3.

9. Czy Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe, jeżeli tak prosimy podać w jakim zakresie?

Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.

10. Czy Spółka ponosi opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska? Jeśli tak, proszę podać za co?

Obecnie Spółka nie ponosi opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Jednak na podstawie w/w umów użyczenia Spółka będzie dysponować budowlami np. drogą startową o wymiarach 2000 x 60 m, które w ramach tworzonego lotniska cywilnego według Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jakie zostało wydane do  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są traktowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

11. Czy Spółka posiada zabytki kultury?

Spółka nie posiada zbytków kultury.

12. Czy Spółka posiada środki trwałe w leasingu nie ujęte w ewidencji środków trwałych, jeżeli tak prosimy podać ich ilość.

Spółka nie posiada środków trwałych w leasingu.

13. Czy Spółka posiada zarejestrowane znaki towarowe, patenty itp.?

Spółka nie posiada zarejestrowanych znaków towarowych, patentów itp.?

14. Czy Spółka posiada udziały, akcje w innych podmiotach, jeżeli tak, prosimy podać jaki udział stanowią one w kapitale zakładowym.

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Opracował Łukasz Skorupski


OFERENT 3 - PYTANIA
 1. W związku z ogłoszonym przetargiem dotyczącym analizy przedsiębiorstwa Port Lotniczy RADOM uprzejmie proszę przesłanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Czy jest możliwość złożenia oferty częściowej np. na oszacowanie wartości spółki?

Odpowiedzi dla oferenta 3

 1. W niniejszym postępowaniu nie stosujemy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie ma sporządzonego SIWZ-u. Odpowiemy na każde zadane pytanie. Najlepiej drogą mailową.
 2. Informujemy, iż Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. oczekuje ofert zgodnych z opublikowanym zaproszeniem, tj. odpowiadających zapisom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. W tej sytuacji nie dopuszczamy możliwości złożenia oferty częściowej.
Opracował Łukasz Skorupski

OFERENT 4 - PYTANIA

W związku z zapytaniem dotyczącym konkursu na wybór firmy do zrealizowania zlecenia dotyczącego wykonania analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki,
stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska mam prośbę czy jest możliwe przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki za rok 2009 w celu przygotowania oferty.
 1. Czy wykluczenie zlecenia z ofert przetargu publicznego dotyczy art. 4 ustawy – prawo o zamówieniach publicznych (szacunkowa wartość zlecenia poniżej 14.000 EURO)?
 2. A czy mówimy o kwocie netto (bez VAT-u) czy z VAT-em?
Odpowiedzi dla oferenta 4
 1. Wykluczenie zlecenia z ofert przetargu publicznego nie dotyczy art. 4 ustawy – prawo o zamówieniach publicznych. Jednakże z przeprowadzonego oszacowania wartość zamówienia nie powinna przekroczyć kwoty 14.000 EURO. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat Spółki za 2009 r. prześlę faksem.
 2. Mówimy o kwocie brutto. Dodatkowo zamieszczam informację na temat Portu Lotniczego „RADOM” S.A.
Opracował Łukasz Skorupski


OFERENT 5 - PYTANIA
(W poniższym zapytaniu dokonano wyłączenia jawności danych oferenta, zastępując je zwrotem FIRMA. Wyłączenia dokonał Grzegorz Tuszyński)

W związku z zamiarem złożenia oferty w przetargu na analizę przedsiębiorstwa Port Lotniczy „RADOM” SA FIRMA zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie podstawowych informacji o Spółce Port Lotniczy „”RADOM” SA obejmujących następujące kwestie:

1. Strukturę własności;
2. Kapitał zakładowy;
3. Przedmiot działalności Spółki;
4. Dane ekonomiczno-finansowe za lata 2008, 2009 i 9 miesięcy 2010 r. (przychody ze sprzedaży, zysk/strata ze sprzedaży, zysk/strata netto, kapitał własny, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, aktywa/pasywa ogółem);
5. Wykaz środków trwałych z podziałem na grupy (liczba pozycji), z wyszczególnieniem informacji o gruntach, budynkach i budowlach;
6. Wielkość zatrudnienia.

Odpowiedzi dla oferenta 5

Odpowiedzi dla oferenta 5 zostają załączone w formie dokumentu tekstowego dostępnego pod poniższym odnośnikiem:
Oferent 5 - odpowiedzi (plik .doc, wielkość około 62 kb)

Opracował Łukasz Skorupski
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2010-11-23 12:47
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2010-12-08 10:13Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |