Władze spółki
 
Licznik odwiedzin: 231811

Władze spółkiWładze Spółki

Prezesem Zarządu Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. jest Pani Dorota Rajkowska.

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Sposób reprezentacji Spółki:
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki lub inne obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają dla innych organów, tj. Rady Nadzorczej
i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. wchodzą:
Andrzej Rzońca - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kazimierz Łabęcki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tomasz Dąbrowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1.    wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania stanowiącego co najmniej 10% kapitału zakładowego,
2.    wyrażenie zgody na obciążenie całości bądź części majątku przedsiębiorstwa Spółki, jej nieruchomości lub innych składników majątkowych, z wyjątkiem ustanowienia obciążenia w celu zabezpieczenia uzyskanych pożyczek/kredytów związanych z bieżącą działalnością Spółki,
3.    zatwierdzenie rocznych i strategicznych planów ekonomiczno-finansowych przygotowanych przez Zarząd,
4.    zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
5.    powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu danej kadencji,
6.    zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,
7.    delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
8.    na wniosek Zarządu udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
9.    dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
10.    ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
11.    ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
12.    składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 10 i 11,
13.    wyrażenie zgody na zajmowanie się jakąkolwiek dodatkową działalnością na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej przez członków Zarządu Spółki,
14.    przyjmowanie w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki.
15.    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Radomia - Pana Radosława Witkowskiego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1.    powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
2.    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3.    podział zysku lub pokrycie strat,
4.    zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
5.    zmiana Statutu Spółki,
6.    podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7.    umorzenie akcji,
8.    emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
9.   zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10.  wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
11.  wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy:
a.   objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
b.     objęcie albo nabycie akcji lub udziałów nie przekracza 10% udziału w kapitale zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji lub udziałów nie przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,
12. wyrażenie zgody na zbywanie akcji lub udziałów Spółki w spółkach prawa handlowego,
13. tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
14. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, z względnieniem obowiązujących przepisów prawa,
15. rozwiązanie i likwidacja Spółki.     
     

Wytworzył: Port Lotniczy "RADOM" S.A. 2017-07-04 11:31
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2017-07-04 11:34
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2017-07-04 11:43Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |