Przetargi
 
Licznik odwiedzin: 229306

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-3/2015

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-2/2015

Dostawa 4 szt. lekkich samochodów specjalnych do rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń ekologiczno - chemicznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego "Radom" S.A.

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie PLR/ZP-3/2015

SIWZ pobrać można pod poniższym odnośnikiem:
SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do postępowania:
Pobierz plik pdf

Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Pobierz plik pdf     

Wytworzył: M.Więckowski 2015-02-04 15:44
Wprowadził: R.Czajor 2015-02-05 00:12
Ostatnia zmiana: R.Czajor 2015-02-27 15:36

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-2/2015

Dostawa 4 szt. lekkich samochodów specjalnych do rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń ekologiczno - chemicznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego "Radom" S.A.

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie PLR/ZP-2/2015

SIWZ pobrać można pod poniższym odnośnikiem:
SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Pobierz plik pdf     

Wytworzył: Maciej Więckowski 2015-01-21 21:24
Wprowadził: R.Czajor 2015-01-21 21:29
Ostatnia zmiana: R.Czajor 2015-02-03 12:17

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.2015-01-12 13:13
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-1/2015

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-1/2015
Dostawa 4 szt. lekkich samochodów specjalnych do rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń ekologiczno - chemicznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego "Radom" S.A.

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie PLR/ZP-1/2015

SIWZ pobrać można pod poniższym odnośnikiem:
SIWZ

Pytania i odpowiedzi:
Pobierz plik pdf


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pobierz plik pdf

     

Wytworzył: Maciej Więckowski 2015-01-12 13:13
Wprowadził: R.Czajor 2015-01-12 13:21
Ostatnia zmiana: R.Czajor 2015-01-21 21:22

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu PLR/ZP-1/2014 - przetarg ograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2014 -  Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. samolotowego podgrzewacza powietrza oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.
Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie PLR/ZP-1/2014

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pobrać można pod poniższym odnośnikiem:
Wniosek o dopuszczenie w postępowaniu PLR/ZP-1/2014

     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2014-07-15 09:42
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-07-15 09:51

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Z pełną treścią ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3 i 4 postępowania PLR/ZP-5/2013 zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PLR/ZP-5/2013
     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2014-03-26 09:48
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-03-26 09:55

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-4/2013 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 
Radom, 4 marca 2014 r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

 

1.       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

Port Lotniczy Radom S.A.

ul. Żeromskiego 86, 26 - 600 Radom.

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.

 

3.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu
do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. pojazdu zaopatrzenia w wodę, pojazdu asenizacyjnego oraz samojezdnego urządzenia
do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.

 

4.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA.

 

W części 1 i 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
do upływu terminu składania ofert, tj. do 25 lutego 2014 r. do godz. 11.00, nie złożono żadnej oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnić przedmiotowe postępowanie w części 1 i 2 zamówienia.


Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
PLR/ZP-4/2013 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2014-03-04 15:26
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-03-04 15:30

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-3/2013 - informacja o wyborze oferty w części 2 i unieważnieniu postępowania w częściach 1 oraz 3

Radom, 4 marca 2014 r.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W CZĘŚCI 1 i 3 ZAMÓWIENIA

 

1.       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Port Lotniczy Radom S.A.

ul. Żeromskiego 86, 26 - 600 Radom.

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.

 

3.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu
do obsługi naziemnej samolotów.

 

4.       NAZWY (FIRMY) / IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY / MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PUNKTACJĄ PRZYZNANĄ OFERTOM
W KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ PUNKTACJĘ ŁĄCZNĄ.

w 2 części zamówienia:

Numer oferty

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba / miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) ING Lease Polska Sp. z o.o.;

2) ZREMB” Wojkowice Sp. z o.o.
1) ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa;
2) ul. Fabryczna 1, 42-580 Wojkowice
100,00
100,00
 

5.       NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU.

W 2 części zamówienia:

Oferta nr 1 złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) ING Lease Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa;

2) ZREMB” Wojkowice Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 42-580 Wojkowice.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu oraz jest jedyną ofertą złożoną w części 2 przedmiotowego postępowania, wobec powyższego stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

6.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 i 3 ZAMÓWIENIA.

W części 1 i 3 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, tj. do 25 lutego 2014 r. do godz. 12.00, nie złożono żadnej oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnić przedmiotowe postępowanie w części 1 i 3 zamówienia.

 
Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Informacje o postępowaniu PLR/ZP-3/2013
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2014-03-04 15:16
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2014-03-04 15:23
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2014-03-04 15:25

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert prezentujemy treść sprostowania przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
PLR/ZP-5/2013 - przedłużenie terminu składania ofert     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-12-10 08:05
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-12-10 08:07
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-12-10 08:09

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu

Prezentujemy sprostowanie treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-5/2013 - sprostowanie dotyczy nieprawidłowo podanego wydłużonego terminu otwarcia ofert.

Z pełną treścią sprostowania, przesłaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Sprostowanie treści PLR/ZP-5/2013     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-12-10 07:58
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-12-10 08:02
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-12-10 08:08

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.PLR/ZP-3/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert w postępowaniu PLR/ZP-3/2013 do dnia 11.12.2013 r. do godz. 14:00, prezentujemy treść ogłoszenia o sprostowaniu, które zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Treść ogłoszenia o sprostowaniu - przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu PLR/ZP-3/2013
     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-29 09:05
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-29 09:11
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-11-29 09:18

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-5/2013

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej po adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401677-2013:TEXT:PL:HTML


lub do pobrania ze strony internetowej Portu Lotniczego "RADOM" S.A. (format .pdf) pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-5/2013

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
Wniosek o dopuszczenie - PLR/ZP-5/2013 (plik .pdf)

Wniosek o dopuszczenie - PLR/ZP-5/2013 (plik .doc)     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-11-28 15:22
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-28 15:28
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-12-06 15:55

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-4/2013

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej po adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401673-2013:TEXT:PL:HTML


lub do pobrania ze strony internetowej Portu Lotniczego "RADOM" S.A. (format .pdf) pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-4/2013

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
Wniosek o dopuszczenie - PLR/ZP-4/2013 (plik .pdf)

Wniosek o dopuszczenie - PLR/ZP-4/2013 (plik .doc)
     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-28 11:10
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-28 11:21
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-12-06 15:52

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-3/2013

Z pełną treścią ogłoszenia zapoznać się można na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390649-2013:TEXT:PL:HTML

lub do pobrania ze strony Portu Lotniczego "RADOM" S.A. (format .pdf) pod poniższym odnośnikiem:
Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-3/2013

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się pod poniższym odnośnikiem:
Wniosek o dopuszczenie - PLR/ZP-3/2013     

Wytworzył: Edyta Pastuszka 2013-11-19 12:33
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-11-19 12:42

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-2/2013 o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska".

Z pełną treścią zawiadomienia można zapoznać się pod poniższym odnośnikiem:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-2/2013     

Wytworzył: Jacek Jażwic 2013-10-18 08:17
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-10-21 08:23
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-10-21 08:24

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231011-2013:TEXT:PL:HTML&src=0

lub do pobrania pod adresem:
treść ogłoszenia PLR/ZP-2/2013

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się pod adresem:
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLR/ZP-2/2013     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-07-11 10:20
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-07-11 10:28
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-07-11 10:31

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013

Z pełną treścią zawiadomienia o unieważnieniu postępowania zapoznać się można pod poniższym odnośnikiem:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP/1/2013
Radom, dnia 08 lipca 2013 r.

Niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska" - oznaczonego numerem ZP/1/2013.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, tj. do 5 lipca br. do godz. 11:00, nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany był na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnić przedmiotowe postępowanie.
     

Wytworzył: Jacek Jaźwic 2013-07-08 15:16
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-07-08 15:25

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171671-2013:TEXT:PL:HTML


lub do pobrania:
Treść ogłoszenia PLR/ZP-1/2013


Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajduje się pod poniższym adresem:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PLR/ZP-1/2013     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2013-05-27 20:28
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2013-05-27 20:36
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-05-27 20:40

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Radom, dnia 20 listopada 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Port Lotniczy "RADOM"
ul. Żeromskiego 86
26-600 Radom
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Dostawa nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 6x6.
 1. NAZWY (FIRMY) / IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY / MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PUNKTACJĄ PRZYZNANĄ OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ PUNKTACJĄ ŁĄCZNĄ
Numer
oferty
Nazwa (firma)
Imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba / miejsce
zamieszkania i adres
wykonawcy
Liczba punktów w kryterium "cena brutto oferty" Łączna liczba punktów
1 ROSENBAUER International AG Paschinger Paschinger Str. 90, 4060 Leonding, Austria 100 100

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU
ROSENBAUER International AG Paschinger Str. 90, 4060 Leonding, Austria.
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 złożona przez ww. Wykonawcę spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu oraz jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, wobec powyższego stanowi ofertę najkorzystniejszą

Pełna treść informacji dostępna jest pod poniższym odnośnikiem:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PLR/ZP-2/2012
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-11-21 14:25
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-11-21 14:44
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2013-06-17 08:32

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.2012-10-13 13:29
Ogłoszenie o zamówieniu - procedura ograniczona - lotniskowy pojazd ratowniczo - gaśniczy

Pełna treść niniejszego ogłoszenia znajduje się pod poniższym adresem:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326235-2012:TEXT:PL:HTML

lub do pobrania:
Treść ogłoszenia PLR/ZP-2/2012

 

PL-Radom: Wozy strażackie
2012/S 198-326235
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Port Lotniczy Radom S.A.
ul. Żeromskiego 86
Punkt kontaktowy: Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 86, 26-600 Radom
Osoba do kontaktów: Tomasz Gierczak
26-600 Radom
POLSKA
Tel.: +48 483620405
E-mail: gierczak@airport-radom.eu
Faks: +48 483601325
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.lotnisko-radom.eu
Adres profilu nabywcy: http://www.lotnisko-radom.eu/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego 6x6.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
DostawyKupnoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Radom.Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego 6x6 spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 197 poz. 1634 z późn. zm.) oraz załączniku (Aneksie) nr 14 ICAO (oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944, Dz. U. z 2003 r., Nr 146, poz. 1413).2. Pojazd musi być wyposażony w sprzęt ratowniczy – zgodny z załącznikiem/Aneksem 14 ICAO oraz środki gaśnicze. Układ sprzętu ratowniczego w samochodzie musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.3. Pojazd będący przedmiotem zamówienia musi zostać dostarczony w stanie gotowym do pełnienia funkcji operacyjnych od dnia dostawy, wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34144210
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 35 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).2) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata za dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Dokument pełnomocnictwa winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – dalej „Ustawa”, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:— posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,— posiadają wiedzę i doświadczenie,— dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,— znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy.2. Ocena spełnienia wymienionych warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń w formule spełnia/nie spełnia.3. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do wn iosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy.4. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany do udowodnienia w składanym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.5. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujących dokumentów:1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Uwaga: W przypadku, gdy informacja ta wystawiona będzie przed 21 lipca 2012 r. (z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 21 nowelizuje Ustawę w zakresie rozszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.) Zamawiający na potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy uzna oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 1).6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy (podmiot zbiorowy), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:1) w ust. 5 pkt 2-4 i pkt 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;2) w ust. 5 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.9. W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia):1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy;2) dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1 - 6 oraz ust. 6 składa każdy z wykonawców oddzielnie.10. Dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. Złożone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.11. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem, że:1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie oryginału;2) dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1-6 albo odpowiadające im dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 7 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;3) pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy wykażą, że posiadają - aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 zł. (słownie pięćset tysięcy złotych).2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej mogą spełniać łącznie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie dostawy lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych spełniających wymagania ICAO o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 3.000.000,00 złotych (trzy miliony złotych).2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – (załącznik nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczony
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/2/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.10.2012 - 17:00Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.10.2012 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:Przewidywana liczba wykonawców: 5.Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie nie większa niż 5, wówczas do dalszego etapu postępowania zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy spełniający te warunki.2. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, do składania ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy uzyskają największą liczbę punktów obliczoną przez Zamawiającego na podstawie przedstawionego w wykazie wykonanych dostaw doświadczenia w wykonaniu dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w sekcji III.2.3) ogłoszenia.3. Punkty będą przydzielane następująco: w zakresie doświadczenia w wykonaniu dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w sekcji III.2.3) ogłoszenia - za każdą dodatkową zakwalifikowaną dostawę powyżej wymaganej ilości Wykonawca otrzyma 1 punkt.4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów kwalifikującą na 5 miejsce w rankingu, wówczas Zamawiający zaprosi do złożenia oferty tego Wykonawcę, którego łączna wartość zakwalifikowanych dostaw będzie wyższa.5. Jeżeli Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem, zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r. Nr 14, poz. 39 ze zm.).6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zobowiązani są złożyć w oryginale.
7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.lotnisko-radom.eu) wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 86, 26-600 Radom.„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę nowego, lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego 6x6.”.Nie otwierać przed 25.10.2012 r. godz. 10.30.8. Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu oraz podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.9. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym wniosek, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.10. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 w dniu 25.10.2012 r. godz. 10.30.11. Termin realizacji zamówienia: 35 dni od dnia udzielenia zamówienia, nie później jednak niż do dnia 20.12.2012 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:9.10.2012

 


ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do niniejszego ogłoszenia, tj:
 • Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 1 (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)
 • Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
 • Załącznik nr 3 (Wykaz wykonanych dostaw)
znajdują się w jednym pliku, do pobrania pod poniższym odnośnikiem:
ZAŁĄCZNIKI PLR/ZP-2/2012
     

Wytworzył: Katarzyna Mordak 2012-10-13 13:29
Wprowadził: Katarzyna Mordak 2012-10-13 13:37
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-11-21 14:44

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

I N F O R M A C J A

O   W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Modernizacja istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz budowa nowego ogrodzenia z bramami cywilnego lotniska użytku publicznego na terenie lotniska Radom – Sadków”

 
2. TRYB POSTĘPOWANIA.

Pisemny przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – „ustawa Pzp”, do którego - zgodnie z art. 133 ust. 1 – nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

3. NAZWY (FIRMY) / IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY / MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PUNKTACJĄ PRZYZNANĄ OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT.

 
Numer oferty

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko oraz siedziba / miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

1

Konsorcjum firm:

1) BRAMAR M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j. – Lider konsorcjum

ul. Królowej Jadwigi 1, 26-600 Radom;

2) PHUB „ŁUCZ-BUD” Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom

72

2

Konsorcjum firm:
1)ROSA-BUD S.A.– Lider konsorcjum

ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom;

2) RO.SA.-BUD Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo -Usługowe Roman Jan Saczywko , ul. Ptasia 14, 26-600 Radom

100
 

4. NUMER OFERTY ORAZ NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ WRAZ Z UZASADNIENIEM DOKONANEGO WYBORU.

 

Oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm:

1) ROSA-BUD S.A. – Lider konsorcjum

ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom;

2) RO.SA.-BUD Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo -Usługowe

Roman Jan Saczywko

ul. Ptasia 14, 26-600 Radom.

Uzasadnienie:

Ww. wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu a złożona oferta otrzymała największą liczbę punktów, tj. 100.

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLR/ZP-1/2012     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-05-24 14:18
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-05-24 14:23
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-11-21 14:47

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ważna Informacja z dnia 11 maja 2012 roku dotycząca przetargu PLR/ZP-1/2012 Przetarg nieograniczony PLR/ZP-1/2012

 
Wyjaśnienie
do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na
„Modernizację istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz budowę nowego ogrodzenia z bramami cywilnego lotniska użytku publicznego na terenie lotniska Radom – Sadków”
 
 
 
 
Niniejszym Zamawiający wyjaśnia, że przez zatrudnienie, o którym mowa
w pkt. III ust. 2 ppkt 2)a) ogłoszenia o zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 5.000.000 euro oraz w rozdziale V pkt 2a Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych jak np. umowa o dzieło, umowa zlecenia.
     

Wytworzył: Katarzyna Mordak 2012-05-11 08:15
Wprowadził: Katarzyna Mordak 2012-05-11 08:24
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-06-01 08:08

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ważna Informacja z dnia 10 maja 2012 roku dotycząca przetargu PLR/ZP-1/2012 Przetarg nieograniczony PLR/ZP-1/2012

Dot: Przedmiaru robót inwestycji „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI ORAZ BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA Z BRAMAMI CYWILNEGO LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE LOTNISKA RADOM – SADKÓW”
 
W pozycji 27 przedmiaru uwzględniona jest budowa ogrodzenie z blachy fałdowej powinno być ogrodzenie panelowe na podmurówce.
Jest
Poz.27 - KNR 2-25 0309-01 ( analogia ) Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych – budowa
(591.56-6.0)*2.0=1171,12
- powinno być     
Poz.27 - KNR 2-01 0215-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
0.40*0.40*1.0*234=37,44 m3
0.20*0.50*(585.56-234*0.40)= 49,20 m3
Razem 86,64 m3
Poz. 27’ -  KNR 2-01 0415-02  Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III          86,64 m3
Poz. 27” - KNR 4-01 0201-02 Deskowanie konstrukcji betonowej cokołów
0.14*(585.56+0.20*234)*2=177,06 m2
Poz.27’’’ - KNR 4-01 0203-01 Uzupełnienie cokołów i fundamentów z betonu monolitycznego B-20
0.40*0.40*1.14*234=42,68 m3
0.20*0.64*(585.56-234*0.40)=62,97 m3
Razem 105,65 m3
Poz. 27’’’’ - KNR 2-02 0617-12 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
234*(0.64*2+0.20)=346,32 m
Poz. 27’’’’’ - KNR 2-02 1802-04 (analogia) Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej z powłoką poliestrową 50x200x(5/6) mm, wysokości 2,05 m na słupkach stalowych 60x40x3 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach fundamentów   585.56 mb
Poz. 27’’’’’’ - KNR 13-12 1603-01 (analogia) Zabezpiczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym na wysięgnikach ( dospawanie wysięgników i montaż trzech rzędów drutu)
585.56*2=1171,12 m
Poz.27’’’’’’’ - KNR 2-02 1804-13 (analogia) Montaż drutu żyletkowego typu "Concentrina" pomiędzy wysięgnikami   585.56 m
     

Wytworzył: Katarzyna Mordak 2012-05-10 09:14
Wprowadził: Katarzyna Mordak 2012-05-10 09:23
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-06-01 08:08

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Ważna Informacja dotycząca przetargu PLR/ZP-1/2012

Radom, dnia 8 maja 2012 r.

Dot: Przedmiaru robót inwestycji pod nazwą: „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI ORAZ BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA Z BRAMAMI CYWILNEGO LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE LOTNISKA RADOM – SADKÓW”

Informujemy, iż w pozycjach 11 oraz 18 przedmiaru robót wystąpił błąd w wyliczeniu ilości robót.


W pozycji 11 „Deskowanie konstrukcji betonowej cokołów”

- było wyliczenie 0.14*47.36=6,63 m2

- powinno być     0.14*47.36*2=13.26 m2


W pozycji 18 „Uzupełnienie cokołów i fundamentów z betonu monolitycznego B-20”

- było wyliczenie 0.40*0.40*1.14*4012=731.79 m3

                         0.20*0.64*(1019.10+8.90-412*0.40) = 110.49 m3

                         Razem 842,28 m3

- powinno być   0.40*0.40*1.14*412=75,15 m3

                       0.20*0.64*(1019.10+8.90-412*0.40) = 110.49 m3

                       Razem 185,64 m3

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-05-08 17:22
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-05-08 17:26
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-06-01 08:08

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.Przetarg nieograniczony PLR/ZP-1/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej

równowartości kwoty 5.000.000 euro
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – „ustawa Pzp”, do którego - zgodnie z art. 133 ust. 1 – nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Ustawa Pzp ma zastosowanie jedynie w przypadkach jednoznacznie wskazanych
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP).

 

I.             Port Lotniczy S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 86, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym i złożenia oferty na:  

Modernizację istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz budowę nowego ogrodzenia z bramami cywilnego lotniska użytku publicznego na terenie lotniska Radom – Sadków”

II.          Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego ogrodzenia wraz z bramami oraz budowa nowego ogrodzenia wraz z bramami cywilnego lotniska użytku publicznego na terenie lotniska Radom – Sadków.

Łączna długość ogrodzenia wynosi około 5,2 km.

2.      W zakres robót wchodzą: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, betonowanie, wznoszenie ogrodzeń.

3.      Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj.
w szczególności:

1)      projekt budowlany (marzec 2012 r.) wraz ze zmianą projektu budowlanego (kwiecień 2012 r.) – załącznik nr 9;

2)      przedmiar robót (w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty)  - załącznik nr 10 do SIWP,

2) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWP.

4.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń.

5.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.      Minimalny termin gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7.      Nie dopuszcza się składania ofert przewidujących odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

8.      Nie dopuszcza się składania ofert przewidujących wykonanie części zamówienia.

9.      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.       Warunki udziału w postępowaniu:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

oraz warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków dotyczących:

1)      wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 (trzy) roboty budowlane o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda, do których zakresu należało między innymi ogrodzenie terenu.

Wykonawca winien wykazać, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. na podstawie referencji, protokołów odbioru robót);

2)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:

a)      średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, kształtowało się na poziomie nie mniejszym niż 50 pracowników,

dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: minimum jedną osobą na stanowisku Kierownika Budowy, która posiada:

- odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy,

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;

3)      sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że na dzień składania ofert posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i w zakresie robót wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3.      Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, poszczególne warunki określone w pkt 2 ppkt 1 - 2 musi spełniać co najmniej jeden
z wykonawców.

4.      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.      W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWP;

2)      oświadczenie, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWP;

3)      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWP;

4)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru, który stanowi   załącznik nr 4 do SIWP;

5)      dokument ZUS DRA za dowolnie wybrany miesiąc w danym roku. Dokument ZUS DRA za ostatni rok winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert;

6)      opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.      W celu wykazania nie później niż na dzień składania ofert braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców składając ofertę zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWP;

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczeniesporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWP;

3)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert;

4)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

7.      Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.      Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 7 stosuje się odpowiednio.

9.      Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

IV.       Informacja o innych wymaganych dokumentach:

BRAK

V.          Kryteria udzielenia zamówienia:

Cena za wykonanie zamówienia – 100%.

VI.       Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP):

1.        SIWP wraz z załącznikami będzie udostępniona w języku polskim bezpłatnie począwszy od dnia 30 kwietnia 2012 r., w wersji:

- elektronicznej,

- papierowej w siedzibie Zamawiającego, sekretariat, w godz. 8.00 – 16.00,

po wcześniejszym przesłaniu mailem lub faxem wniosku o udostępnienie SIWP.

2.        Pracownikami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

p. Sylwester Janyszko tel. j.w. fax: + 48 48 360 13 25,

e-mail: janyszko@lotnisko-radom.eu Termin składania i otwarcia ofert.

3.        Oferty należy złożyć do dnia 14 maja 2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie.

4.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2012 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie.

5.        W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

6.        Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.

7.        Oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWP.

VII.    Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych.).

VIII.Informacje dodatkowe:

1.        Numer referencyjny postępowania PLR/ZP-1/2012

2.        Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w postanowieniach SIWP.

3.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP)
 3. Załącznik Nr 8 do SIWP (wzór umowy)
 4. Projekt budowlany, marzec 2012
 5. Rysunek Nr 1 do projektu budowlanego
 6. Rysunek Nr 2 do projektu budowlanego
 7. Rysunek Nr 3 do projektu budowlanego
 8. Rysunek Nr 4 do projektu budowlanego
 9. Rysunek Nr 5 do projektu budowlanego
 10. Rysunek Nr 6 do projektu budowlanego
 11. Rysunek Nr 7 do proejtku budowlanego
 12. Rysunek Nr 8 do projektu budowlanego
 13. Rysunek Nr 9 do projektu budowlanego
 14. Rysunek Nr 10 do projektu budowlanego
 15. Rysunek Nr 11 do projektu budowlanego
 16. Rysunek Nr 12 do projektu budowlanego
 17. Zmiana projektu budowlanego, kwiecień 2012
 18. Rysunek Nr 1 do projektu budowlanego - zmiana kwiecień 2012
 19. Rysunek Nr 5 do projektu budowlanego - zmiana kwiecień 2012
 20. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 21. Przedmiar Robót
 22. Instrukcja montażu bramy Egidia
     

Wytworzył: Grzegorz Tuszyński 2012-04-30 09:59
Wprowadził: Grzegorz Tuszyński 2012-04-30 11:09
Ostatnia zmiana: Grzegorz Tuszyński 2012-06-01 08:07

Podmiot udostępniający: Port Lotniczy "RADOM" S.A.
Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |